Zimný semester akademického roka 2020/2021 sa začína 28. 9. 2020 (externí študenti 26.9. 2020). V súvislosti s opatreniami, ktoré sa zaviedli kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 Vás žiadame o dôkladné preštudovanie usmernení, ktoré vydalo MŠVVaŠ, ako aj UKF v Nitre a rešpektovanie protipandemických opatrení (R - O - R). Pri nástupe na vyučovanie na prvej hodine a následne pri každej zmene (choroba, vycestovanie a pod.) je každý študent povinný odovzdať vyučujúcemu vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie študenta FF UKF v Nitre.Ak sa študent tejto hodiny nezúčastní, prinesie vyplnený dotazník na sekretariát katedry histórie.

Všetky usmernenia FF UKF v Nitre si môžete prečítať na stránke FF UKF, rovnako aj stiahnuť vyššie spomenutý zdravotný dotazník. https://www.ff.ukf.sk/images/dokumenty/COVID/FF_UKF_dotaznik_vyhl%C3%A1senie_%C5%A1tudenta.pdf

https://www.ff.ukf.sk/911-metodicke-usmernenie-k-zaciatku-akademickeho-roka-v-suvislosti-s-pandemiou-ochorenia-covid-19-pre-potreby-ff-ukf-v-nitre?fbclid=IwAR2P7nyl8t66bE5QyqxvOE53bW0TpGd0kn07uixUjyYWweylDUq0JsOeLlM

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty