Zimný semester akademického roka 2020/2021 sa začína 28. 9. 2020 (externí študenti 26.9. 2020). V súvislosti s opatreniami, ktoré sa zaviedli kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 Vás žiadame o dôkladné preštudovanie usmernení, ktoré vydalo MŠVVaŠ, ako aj UKF v Nitre a rešpektovanie protipandemických opatrení (R - O - R). Pri nástupe na vyučovanie na prvej hodine a následne pri každej zmene (choroba, vycestovanie a pod.) je každý študent povinný odovzdať vyučujúcemu vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie študenta FF UKF v Nitre.Ak sa študent tejto hodiny nezúčastní, prinesie vyplnený dotazník na sekretariát katedry histórie.

Všetky usmernenia FF UKF v Nitre si môžete prečítať na stránke FF UKF, rovnako aj stiahnuť vyššie spomenutý zdravotný dotazník. https://www.ff.ukf.sk/images/dokumenty/COVID/FF_UKF_dotaznik_vyhl%C3%A1senie_%C5%A1tudenta.pdf

https://www.ff.ukf.sk/911-metodicke-usmernenie-k-zaciatku-akademickeho-roka-v-suvislosti-s-pandemiou-ochorenia-covid-19-pre-potreby-ff-ukf-v-nitre?fbclid=IwAR2P7nyl8t66bE5QyqxvOE53bW0TpGd0kn07uixUjyYWweylDUq0JsOeLlM

Oznamy katedry

Pozor externí študenti

aktualizovali sme Váš rozvrh na stránke!!! Pozor, sú tam zmeny!

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty