Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pravidelne organizuje podujatie s názvom: Študentské dni nitrianskych univerzít. V rámci jeho náplne sa koná aj sprievod s alegorickými vozmi, na ktorých majú už tradične zastúpenie aj študenti histórie. Počas niekoľkých rokov boli aktívni študenti prezlečení za obyvateľov starovekého Ríma, hippiesákov, účastníkov spartakiády, bojovníkov z rôznych období, kráľov a poddaných...

Na spomienkovom podujatí organizovanom mestom Nitra, Zväzom protikomunistického odboja a Konfederáciou politických väzňov SR vystúpili s príhovormi aj dvaja študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre – Mgr. Tomáš Královič a Miroslav Igaz. V príhovoroch sa zamerali na priblíženie udalostí, ktoré „odštartovali“ Nežnú revolúciu, ako aj na ponovembrový vývoj na Slovensku.

Historycon bolo samostatné podujatie v rámci Historických dní 2017, ktoré sa venovalo popularizácii histórie a ukážkam možností uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi. Organizátormi boli občianske združenie Herodotos spolu s Konštantínovým historickým spolkom, ktorý združuje aktívnych študentov histórie a dejepisu. Medzi pozvanými hosťami boli také mená, ako napríklad Jozef Kuric, knižný bloger a učiteľ dejepisu, Pavel Dvořák, spisovateľ a popularizátor histórie, Eva Vargová z Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá auditóriu priblížila možnosti financovania nápaditých projektov aj z oblasti humanitných vied. Ďalšími vystupujúcimi boli Filip Paučík z organizácie Post Bellum, spisovateľ Juraj Červenák alebo Peter Jenčík z občianskeho združenia Hradiská. Na podujatie prijal pozvanie aj zástupca reklamnej agentúry Triad, ktorý predstavil reklamný spot približujúci a pripomínajúci udalosti v Československu v novembri 1989. Podujatie mali veľmi dobrý ohlas u auditória a novinkou bol aj online prenos cez FB stránku Katedry histórie FF UKF v Nitre. Podujatie moderovali Mgr. Vladimír Koppan a Bc. Viktória Rigová.

Dňa 7. novembra 2017 sa v Akropole začali Historické dni, venované pripomienke 100. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR), ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila nielen budúcnosť cárskeho Ruska, ale aj celého sveta. Program odštartoval poetický výstrel z dela ruského krížnika Avrora, čím sa začala aj samotná revolúcia. Počas podujatia dostali priestor aj študenti: Bc. Viktória Rigová a Bc. Mária Molnárová, ktoré auditóriu priblížili významné osobnosti VOSR a tiež šírenie sovietskej propagandy. V rámci podujatia vystúpil s príspevkom aj pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, Dr. Juraj Benko.

V dňoch 11.-12. 10. 2017 navštívil Katedru histórie FF UKF v Nitre Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Program návštevy bol bohatý. V stredu, 11. októbra, sa členovia výboru spoločnosti stretli so študentmi a pracovníkmi Filozofickej fakulty UKF. Diskutovalo sa o postavení humanitných a spoločenských vied na Slovensku, o možnostiach užšej spolupráce historickej spoločnosti so študentmi a laickou verejnosťou a tiež o zámere navrátiť na základné školy počet vyučovacích hodín dejepisu do stavu spred roka 2008, keď bola hodinová dotácia predmetu znížená. Popoludňajší program pokračoval odovzdávaním cien SHS za rok 2016, ktorých laureátmi sa stali: prof. Peter Švorc v kategórii vedecká práca, Dr. Martin Furman (absolvent UKF) v kategórii vedecko-popularizačné dielo a dvojica autorov Dr. Miroslav Lacko - Dr. Erika Mayerová za prípravu edície prameňov. Dejepisári z miestnych škôl mali možnosť zúčastniť sa prednášky z didaktiky, ktorú viedol doc. Viliam Kratochvíl, autor niekoľkých učebníc dejepisu a bývali riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Scenár prvého dňa zakľúčila beseda o režime slovenského štátu v rokoch 1939-1945, kde malo auditórium možnosť vypočuť si prednášky Dr. Ivana Kamenca z Historického ústavu SAV, Dr. Moniky Vrzgulovej z Etnologického ústavu SAV a Dr. Miroslava Palárika z Katedry histórie FF UKF v Nitre. Nasledujúci deň rokoval Výbor Slovenskej historickej spoločnosti v doobednajších hodinách v zasadacej miestnosti na dekanáte FF UKF. Popoludní sa členovia SHS zúčastnili exkurzie po Nitrianskom hrade s odborným výkladom Dr. Petra Bednára z Archeologického ústavu SAV, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu tejto lokality.

 Fotogaléria

Cieľom podujatia bola popularizácia regionálnych dejín s akcentom na dejiny Nitry v období dualizmu. Organizačný tím pod gesciou Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. pripravil panelovú výstavu informujúcu o živote obyvateľov obcí v okolí Nitry v rokoch 1867-1918 na základe archívneho materiálu a odbornej literatúry. Do organizácie a tvorby výstavy boli zapojení aj študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre. V rámci výstavy bol vydaný aj katalóg. Výstava bola sprístupnená verejnosti v Galérii na schodoch v priestoroch FF UKF v Nitre v dňoch 2. 10. – 31. 10. 2017.

V dňoch 28. – 30. 4. 2017 hostili Konštantínov historický spolok a Katedra histórie FF UKF v Nitre delegátov zo študentských historických spolkov z univerzít z Čiech, Moravy a Slovenska. Ide už o piaty ročník cyklického podujatia, pričom na pôde slovenskej univerzity sa študenti stretli po druhý raz. Podujatie je priestorom nielen pre utužovanie vzájomných vzťahov a spolupráce, ale aj burzou dobrých nápadov. Moderátorsky zasadnutie viedol Jakub Havran z nitrianskeho historického spolku. V prvej časti bohatého programu dostali priestor členovia historických spolkov, aby v stručnosti predstavili vlastnú činnosť za posledný kalendárny rok. Poobede delegáti diskutovali o možnostiach užšej medzinárodnej kooperácie v publikačnej činnosti, v organizovaní exkurzií, popularizácii histórie a spolupráci s profesnými historickými spolkami, ako sú napríklad Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Sdružením historiků Českej republiky (Historický klub 1872). Účastníci tiež rokovali o rôznych problémoch, s ktorými sa boria pri realizácií jednotlivých aktivít. Poobede čakala na študentov komentovaná prehliadka Horného mesta, Nitrianskeho hradu a Diecézneho múzea.
Večerné posedenie v Stredovekej taverne spríjemnila diskutujúcim študentom prednáška predsedu Konštantínovho historického spolku – Bc. Dávida Gregoru. Venoval sa v nej tematike zániku Veľkej Moravy a dôsledkom tejto udalosti v stredoeurópskom priestore. Výklad bol obohatený o ukážky dobového odievania a zbroje. Téma prítomných zaujala, čoho dôkazom bola aj podnetná diskusiu. Večer sa potom niesol v neformálnej rovine.  
Druhý deň zasadnutia študentských historických spolkov sa vyprecizovala plánovaná jesenná vedecká konferencia, ktorú usporiada študentský historický spolok Cultura Nostra pri katedrách histórie na Univerzite Komenského v Bratislave. Predbežne sa určilo aj miesto ďalšieho stretnutia spolkov, ktoré by sa malo uskutočniť v letnom semestri budúceho akademického roka na Univerzite v Hradci Králové.  
Podujatia tohto typu si vyžadujú nielen personálne, ale aj značné finančné zabezpečenie. Naše poďakovanie preto patrí inštitúciám a organizáciám, vďaka príspevkom ktorých sa nám podarilo stretnutie spolkov zorganizovať a to: Univerzite Konštantína Filozofa, Filozofickej fakulte UKF, Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, Nitrianskej komunitnej nadácii a Nitrianskemu spolku historikov.
Organizačný výbor podujatia: Viktória Rigová, Dávid Gregora, Bianka Beláková, Patrícia Ďurčanová, Dominika Drabová, Jozef Filo, Jakub Havran, Mária Molnárová, Richard Sedlár, Martin Harmanovský, Vladimír Koppan, Martina Škutová.

Fotogaléria

V dňoch 4. a 5. októbra 2016 sa pod záštitou dekana, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., konala na pôde Filozofickej fakulty UKF vedecká konferencia nesúca názov Písomníctvo vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku. Konferencie sa zúčastnilo dohromady 22 účastníkov, medzi ktorými nechýbali ani zahraniční odborníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Srbska. Cieľom konferencie, ktorú organizovala katedra histórie v spolupráci s Nitrianskym spolkom historikov, Slovenskou historickou spoločnosťou a Sekciou pre dejiny knižnej kultúry pri Historickom ústave SAV, bolo hľadať spoločné rysy i zásadné odlišnosti metamorfóz kultúry v jednotlivých krajinách. Počas prvého dňa konferencie bola väčšina prednesených príspevkov zameraná na historické pramene, druhý deň bola dominantnou témou referátov vzdelanosť. Vďaka odborníkom ako prof. Dr. Márta Font, prof. Đura Hardi, Ph. D., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Mgr., PhDr. Gabriel Hunčaga OP, PhD., Dr. László Szabolcs Gulyás, dr hab. Marcin Hlebionek, PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D., Krisztina Rábai, PhD., Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Mgr. Peter Labanc, PhD., Mgr. Jozef Kordoš, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD., Péter Haraszti Szabó, Mgr. Marek Oravec, Mgr. Angela Škovierová, PhD. a členom katedry histórie sa podarilo dopracovať k podnetným diskusiám a vzájomnému obohateniu sa o nové pohľady na vedecké otázky týkajúce sa písomníctva a vzdelanosti nielen v stredoeurópskom regióne. Program konferencie bol doplnený exkurziou v Diecéznej knižnici a na Nitrianskom hrade.

vystava nitra16 09

Cieľom podujatia bola popularizácia regionálnych dejín s akcentom na dejiny Nitry v medzivojnovom období. Organizačný tím pod gesciou Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. pripravil panelovú výstavu informujúcu o živote Nitranov v rokoch 1918-1939 na základe materiálu získaného z dobových novín a odbornej literatúry. Do organizácie a tvorby výstavy boli zapojení aj študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre. Na podujatí spolupracovali nasledovní študenti: Bc. Štefan Szalma, Bc. Mária Molnárová a Bc. Viktória Rigová. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Galérie na schodoch na FF UKF v Nitre v mesiaci október 2016 a v nasledujúcom roku bola inštalovaná v priestoroch Galérie po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Fotogaléria

Cyklické podujatie troch katedier – histórie, muzeológie a archeológie, s názvom Historické dni, bolo v akademickom roku 2015/2016 venované vojnovej Slovenskej republike. Študenti mali možnosť vypočuť si prednášky, ktoré mapovali udalosti na Slovensku a v Nitre na konci druhej svetovej vojny. Na podujatí vystúpili poprední odborníci na danú problematiku: PhDr. Ivan Kamenec, CSc.; PhDr. Vojtech Baka, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, PhD., Ing. Štefan Košovan. V rámci podujatia, ktoré moderovali Dr. Alena Mikulášová a Dr. Miroslav Palárik, dostali priestor aj mladí, začínajúci historici – Dr. Zuzana Hasarová a Bc. Vladimír Koppan.

Dňa 13. 10. 2015 sa uskutočnila prednáška riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc. a to v rámci cyklu: Stretnutia s osobnosťami vedy. Spektrum jeho výskumného záujmu tvorí jednak orientácia na americkú zahraničnú politiku – jej vzťahy a interakcie s Československom od polovice 20. Storočia. Tu sa venuje najmä histórii a vzniku OSN, skúma popredné osobnosti československej diplomacie – najmä jej slovenských reprezentantov, akými boli napríklad Ján Papánek, Ivan Krno, Štefan Osuský a ďalší. Pozornosť upriamuje aj na problematiku druhého a tretieho československého a slovenského demokratického exilu a taktiež na otázku slovenských evanjelikov v USA. Téma jeho prednášky bola zameraná na otázku vzniku OSN a vzájomné interakcie s Československom.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty