Vedeckú činnosť katedry vyjadruje jednak sumár individuálnych bádateľských projektov jej členov, ako aj výpočet spoločných katedrou organizovaných aktivít. Zrkadlom týchto počinov je medzinárodný vedecký časopis Studia historica Nitriensia vychádzajúci od r. 1993 (čísla 1-15 – vychádzali ako zborník). Získal si pevné miesto v slovenskej odbornej spisbe, publikujú v ňom aj historici, archeológovia a muzeológovia zo Slovenska i zahraničia. Ohlasy na v ňom uverejňované príspevky sa pravidelne objavujú v slovenských i zahraničných publikáciách. V roku 2003 získal jeho redakčný kolektív cenu rektora za publikačné aktivity.

Individuálne projekty zodpovedajú špecializácii jednotlivých členov katedry, v ktorých aktívne publikujú. Prioritnými oblasťami výskumu sú:

•    Dejiny menšín na Slovensku - riešitelia: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., doc. PhDr. Tomáš Tandlich , PhD.
•    Dejiny Slovenska v 20. storočí - riešitelia: PhDr. Róbert Arpáš, PhD., doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Mgr. Alena Mikulášová, PhD., Mgr. Zuzana Hasarová, PhD., Mgr. Marek Tobolka, PhD.
•    Didaktika dejepisu - riešitelia: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.
•    Historiografia - riešitelia: PhDr. Emanuel Jirkal, PhD., PhDr. Ľudovít Marci, CSc., Mgr. Beáta Pintérová, PhD., PhDr. Katarína Rácová, PhD., Mgr. Ján Jakubej, PhD.
•    Hospodárske dejiny - riešitelia: doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD., Mgr. Marek Tobolka, PhD.
•    Medzinárodné vzťahy 20. storočia - riešitelia: Mgr. Alena Mikulášová, PhD., Mgr. Adriana Kičková, PhD., doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc.
•    Mikrohistória - riešiteľ: PhDr. Ľudovít Marci, CSc.
•    Archívnictvo, ochrana kultúrneho dedičstva, dejiny múzejníctva - riešitelia: doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD., Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
•    Dejiny stredoveku - riešitelia: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
•    Pomocné vedy historické - riešiteľ: doc. PhDr. Ing. Miroslav Palárik, PhD.
•    Dejiny praveku a ranej doby historickej - riešitelia: prof. Janka Hečková, CSc., Mgr. Martin Husár, PhD.  
•    Regionálna história - riešitelia: Mgr. Alena Mikulášová, PhD., Mgr. Miroslav Palárik, PhD., doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Pracovisko aktívne kooperuje s viacerými slovenskými univerzitami a inštitúciami, participuje na ich vedeckých projektoch, spolupracuje s nimi v oblasti pedagogickej činnosti a vymieňa si s nimi odbornú literatúru. Dlhodobé a všestranné sú predovšetkým kontakty s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre a s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Banskej Bystrici, z univerzitných pracovísk sú to najmä zameraním blízke katedry histórie UK v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, KU v Ružomberku, TU v Trnave, UCM v Trnave, PU v Prešove, SU v Komárne a UPJŠ v Košiciach. Jednotliví pracovníci však v duchu vlastnej vedeckej profilácie spolupracujú aj s inými katedrami slovenských univerzít (archeológia, klasická archeológia, klasická filológia, filozofia, geografia, politológia, etnológia, medzinárodné vzťahy a pod.). Ďalšie spolupracujúce inštitúcie: Múzeum židovskej kultúry SNM v Bratislave, Ponitrianske múzeum v Nitre, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Štátny archív v Ivanke, Slovenská archeologická spoločnosť, Slovenský archeologický a historický inštitút Bratislava, Terra Antiqua, s.r.o., Ústav pamäti národa, Vojenský historický ústav Bratislava. Výmennými partnermi odbornej literatúry sú: Archeologický ústav SAV Nitra, Historický seminár FF UK Bratislava, Historický ústav SAV Bratislava, Historický ústav SAV Banská Bystrica, Katedra dejín FH a PV PU v Prešove, Katedra histórie FHV UMB Banská Bystrica, Múzeum SNP – Historická knižnica Banská Bystrica, Slovenský archeologický a historický inštitút, Bratislava, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita Trnava, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Ústredná knižnica FF UK Bratislava, Vojenský historický ústav Bratislava, Západoslovenské múzeum v Trnave.

Na medzinárodnej úrovni spolupracuje katedra ako celok najmä s univerzitnými pracoviskami a akadémiami vied. Dlhoročné vzťahy udržiava s viacerými katedrami a ústavmi Univerzity Hradec Králové, Masarykovej univerzity v Brne a Univerzity v Bydgošči, k ďalším partnerom patrí Karlova univerzita v Prahe, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola pedagogická v Karlsruhe, Univerzita v Pécsi, Univerzita vo Viedni a i. Jednotliví členovia katedry kooperujú aj s ďalšími zahraničnými inštitúciami: Archeologické ústavy v Budapešti, v Prahe, Brne, vo Viedni, Historický ústav AV ČR, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a i. O zapojenosti do medzinárodnej spolupráce svedčí aj členstvo pracovníkov v medzinárodných organizáciách a redakčných radách zahraničných časopisov.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty