Katedra histórie sa počtom študentov radí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre k najväčším.

História výučby dejepisu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (vtedy ešte Pedagogickom inštitúte v Nitre) sa začala písať v roku 1961. Vykreovalo sa tu malé pracovisko so šiestimi odbornými asistentmi. Zo zakladajúcich osobností je potrebné spomenúť doc. PhDr. Karola Jedličku, CSc., dlhoročného vedúceho katedry, doc. PhDr. Ľudmilu Šulganovú, CSc., ktorá na katedru nastúpila v roku 1962 a prežila s ňou všetky nasledujúce transformácie. V roku 1973, už v lone Pedagogickej fakulty, bola zlúčením viacerých pracovísk vytvorená Katedra dejepisu, zemepisu a občianskej výchovy, s cieľom pripraviť učiteľov základných škôl na pedagogickú profesiu. Od akademického roka 1977/78 sa rozšírila kompetencia Pedagogickej fakulty aj na prípravu stredoškolských učiteľov. Pod hlavičkou Katedra histórie a geografie prebiehala výučba dejepisu až do roku 1987, neskôr bola činnosť pracoviska pozastavená. K znovuoživeniu vzdelávania v odbore prišlo až v roku 1990, najprv ešte na spoločnom pracovisku s geografiou, od roku 1991 už samostatne. Vedúcim katedry sa stal doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc., ktorý bol aj iniciátorom realizácie výučby, a získal ďalších spolupracovníkov: k doc. PhDr. Ide Zubáckej, CSc. pribudli noví kolegovia, v roku 1990 prof. Eduard Nižňanský, CSc. a PaedDr. Gabriel Vitéz, ktorý bol členom katedry až do svojho predčasného skonu v roku 2005. O rok neskôr rozšírili tím pracovníkov katedry doc. PhDr. Ladislav Suško, CSc. (v roku 1993 prešiel do Historického ústavu SAV); PhDr. Daniela Prelovská, PhD. (v súčasnosti pracovníčka katedry muzeológie); v roku 1992 členov katedry posilnili PhDr. Ľudovít Marci, CSc., PaedDr. Veronika Slneková, PhD. a prof. Janka Hečková, CSc. Z iniciatívy vtedajšieho vedenia Pedagogickej fakulty a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied sa katedra stala inkubátorom pre zrod novovznikajúcich odborov: archeológie a neskôr muzeológie. K prof. Janke Hečkovej, CSc. sa pridali ďalší archeológovia: v roku 1994 prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.; PhDr. Priska Ratimorská; prof. PhDr. Peter Romsauer a o dva roky neskôr rozšíril rady členov katedry prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. V období rokov 1992-1996 nieslo pracovisko názov Katedra histórie a archeológie a organizačne bolo začlenené do štruktúry Fakulty humanitných vied. Vo februári 2017 vystriedal Mgr. Miroslav Palárik, PhD. na poste vedúceho katedry profesorku Janku Hečkovú.

Od roku 1994 fungovali na katedre dve oddelenia: oddelenie histórie a oddelenie archeológie. V roku 1995 vzniklo spoločné pracovisko pre výskum a výučbu v archeológii a v oblasti najstarších dejín v symbióze s Archeologickým ústavom SAV. V roku 1996 sa Katedra archeológie stala samostatným pracoviskom. V tom istom roku bol prijatý zákon o premene VŠPg na Univerzitu Konštantína Filozofa a transformačný proces bol zavŕšený vznikom Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Organizačné zmeny sa prejavili aj na personálnej skladbe pracoviska. Do kolektívu postupne pribudli: PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. (1996); PhDr. Katarína Rácová, PhD. (2004); PhDr. Róbert Arpáš, PhD. (2001); prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (2000-2010); prof. PhDr. Peter Chrastina, PhD. (2007-2014); doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. (2008), ako aj mladá generácia z radov vlastných absolventov magisterského a doktorandského štúdia: Mgr. Zoltán Nagy (1996-1999); PhDr. Lucia Galibert PhD.; Mgr. Jana Dudášová (obe v rokoch 2003-2008); Mgr. Beáta Pintérová, PhD. (2006); doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.; Mgr. Marek Tobolka, PhD. (obaja v roku 2007); Mgr. Alena Mikulášová, PhD.; Mgr. Miroslav Palárik, PhD. (obaja v roku 2009); doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. (2011); Mgr. Ján Jakubej, PhD. (2014) a Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. (2016). Na mieste referentky sa vystriedali: Viera Ďurfinová, Marcela Bolfová, Mgr. Jaroslava Süttöová, Mgr. Petra Bernáthová a Mgr. Erika Vnučková. V katedrovej knižnici pracovali: Mgr. Jana Dudášová a Mgr. Estera Kovácsová.

O štúdium histórie bol už od vzniku pracoviska veľký záujem a z hľadiska počtu študentov patrí katedra k najväčším vzdelávacím centrám v danom odbore. V intenciách pôvodného zamerania školy sa pozornosť najskôr sústreďovala na výchovu budúcich učiteľov dejepisu, i keď mnohí z prvých absolventov sa úspešne uplatnili aj v iných profesiách. V súčasnosti katedra gestoruje bakalárske, magisterské a doktorandský študijný program pre učiteľov dejepisu, jednoodborových historikov a historikov – archeológov.

Uplatnenie absolventov sleduje katedra s pocitom hlbokého zadosťučinenia: z bývalých študentov sú dnes výborní učitelia, vedeckí pracovníci v historických a archeologických vedeckých inštitúciách, múzeách pamiatkových úradoch, pôsobia v médiách, sú z nich starostovia obcí a poslanci v zastupiteľských zboroch. Viacerí si vybudovali kariéru v zahraničí. Poznatky zo štúdia zúročujú v rôznej forme aj tí, ktorí sa zamestnali v iných profesiách.

 

Podrobná história Katedry histórie FF UKF v Nitre

Oznamy katedry

Pozor externí študenti

aktualizovali sme Váš rozvrh na stránke!!! Pozor, sú tam zmeny!

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty