Pri príležitosti 20. výročia založenia Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa na pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre konala dňa 8. 10. 2013 medzinárodná vedecká konferencia Ženy 19. a 20. Storočia. Záštitu nad podujatím prevzal dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Hoci názov môže vypovedať o čisto ženskom zatúpení, opak bol pravdou. Zúčastnení odborníci reprezentovali výsledky najnovšieho výskumu tzv. ženskej otázky. Medzi vystupujúcimi boli napríklad: PhDr. Jana Malínska, PhD.; doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.; PhDr. Marie Bahenská, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Denisa Nečasová, PhD. alebo PhDr. Mária Tonková, PhD. Diskusie v závere oboch blokov, aj za účasti študentov, priniesli mnoho podnetných myšlienok a poukázali na nové možnosti medzinárodnej spolupráce.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty