Historické dni patria medzi cyklické podujatia, ktoré organizujú striedavo tri katedry – histórie, muzeológie a archeológie. Dňa 8. 11. 2011 boli Historické dni venované téme Židia na Slovensku. Cieľom bolo odpovedať na otázky: kto je žid?; Aké sú židovské zvyky a tradície?; Čo to znamená byť veriacim židom?; Ako sa židovskému náboženstvu prispôsobuje životný štýl veriaceho?; Ako je to so súčasnou identitou žida? Vynikajúci prednášajúci vytvorili úžasnú atmosféru, ktorú auditórium využilo na pestrú a neúnavnú diskusiu. Na podujatí vystúpili: prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.; Nelly Freyová, Tamas Paszternak, PhDr. Monika Vrzgulová,CSc. a Mgr. Katarína Potoková. Súčasťou podujatia bola aj návšteva Nitrianskej synagógy, ktorá sa uskutočnila dňa 10. 11. 2011, pričom záujemcov sprevádzala a odborný výklad zabezpečila Mgr. Katarína Potoková.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty