obalka jakubej1024 1Monografia pojednáva o dianí na území Gemerského seniorátu od pripojenia Malohontu po zánik rakúsko–uhorskej monarchie (1802 až 1918). Je založená na výskume autora v Archíve Gemerského seniorátu e. c. a. v. v Revúcej, pričom si všíma všetky v ňom uložené slovacikálne a bohemikálne dokumenty. Člení sa na štyri kapitoly, ktoré sa venujú dejinám revúckeho zboru i dianiu v ostatných obciach spomínaného seniorátu, pričom bokom neostanú ani zmienky o cirkevných záležitostiach mimo Gemera, ak k nim revúcky archív poskytuje podklady. Celá problematika je navyše zasadená do celouhorského kontextu.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty