Termín podania prihlášok: 31. 5. 2022

Študijný plán Slovenské dejiny v dennej forme

Študijný plán Slovenské dejiny v externej forme

 informácie k prijímacej skúške

Študijný program: Historické vedy

Študijný odbor: 15. Historické vedy

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1. z prezentácie projektu dizertačnej práce
 2. z ústneho pohovoru z daného odboru
 3. z overenia znalosti svetového jazyka (v prihláške je potrebné uviesť jazyk, z ktorého budete robiť prijímacie skúšky, preferuje sa anglický jazyk)

Požiadavky

Žiadame predložiť:

 • Projekt dizertačnej práce v rozsahu ca 3 strán na vypísanú tému
 • Predbežný prehľad prameňov a odbornej literatúry k vypísanej téme.
 • Zoznam doterajšej publikačnej, alebo inej odbornej činnosti. (U čerstvých absolventov vysokej školy: účasť na ŠVUOČ a iných študentských aktivitách).            

Tézy:

 • Prehľad o slovenských dejinách na úrovni ukončeného magisterského štúdia  odboru história alebo  učiteľstva predmetu história.
 • Prehľad o odbornej literatúre týkajúcej sa vybranej témy dizertačnej práce.
 • Prehľad o metódach historického výskumu.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

 1. Projekt dizertačnej práce (písomná časť) a jeho prezentácia (hodnotí sa zorientovanie sa v problematike, prehľad o prameňoch a odbornej literatúre k téme) - 15 bodov
 2. Odborné predpoklady uchádzača pre vedeckú prácu (hodnotí sa znalosť metód historického výskumu, vedeckej terminológie, schopnosť tvorby vedeckého textu) - 5 bodov
 3. Cudzí jazyk (test) - 5 bodov
 4. Doterajšie odborné a organizačné aktivity (hodnotí sa publikačná činnosť, účasť na ŠVOUČ, podiel na organizácii odborných podujatí) - 5 bodov

 

 

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty