TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC V AKADEMICKOM ROKU 2019 - 2020

z odboru 2.1.9 Slovenské dejiny budú vypísané v marci 2019

 

Termín podania prihlášok: 31. 5. 2020

 

informácie k prijímacej skúške

Študijný program: Slovenské dejiny

Študijný odbor: 2.1.9 Slovenské dejiny

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1. z prezentácie projektu dizertačnej práce
 2. z ústneho pohovoru z daného odboru
 3. z overenia znalosti svetového jazyka (v prihláške je potrebné uviesť jazyk, z ktorého budete robiť prijímacie skúšky, preferuje sa anglický jazyk)

Požiadavky

Žiadame predložiť:

 • Projekt dizertačnej práce v rozsahu ca 3 strán na vypísanú tému
 • Predbežný prehľad prameňov a odbornej literatúry k vypísanej téme.
 • Zoznam doterajšej publikačnej, alebo inej odbornej činnosti. (U čerstvých absolventov vysokej školy: účasť na ŠVUOČ a iných študentských aktivitách).            

Tézy:

 • Prehľad o slovenských dejinách na úrovni ukončeného magisterského štúdia  odboru história alebo  učiteľstva predmetu história.
 • Prehľad o odbornej literatúre týkajúcej sa vybranej témy dizertačnej práce.
 • Prehľad o metódach historického výskumu.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

 1. Projekt dizertačnej práce (písomná časť) a jeho prezentácia (hodnotí sa zorientovanie sa v problematike, prehľad o prameňoch a odbornej literatúre k téme) - 15 bodov
 2. Odborné predpoklady uchádzača pre vedeckú prácu (hodnotí sa znalosť metód historického výskumu, vedeckej terminológie, schopnosť tvorby vedeckého textu) - 5 bodov
 3. Cudzí jazyk (test) - 5 bodov
 4. Doterajšie odborné a organizačné aktivity (hodnotí sa publikačná činnosť, účasť na ŠVOUČ, podiel na organizácii odborných podujatí) - 5 bodov

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty