PhDr. Ján Jakubej, PhD. – vyštudoval odbor slovenské dejiny. Venuje sa problematike antisemitizmu, dejinám reformácie a knižnej kultúre. K uvedeným okruhom vydal skriptum na holokaust (šou) a niekoľko vedeckých štúdii, napríklad Aktivity Štefana Marka Daxnera v rozpuku síl, Johannes Gutenberg – otec kníhtlače? alebo Voltairov román Candide – pokus o výklad symbolov. Publikoval v časopisoch a zborníkoch Studia historica Nitriensia alebo Slovakistika. Prednáša dejiny Československa v rokoch 1945 – 1970, dejiny Európy v období 1945 – 1962 či metódy historického výskumu. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvoval štyri kurzy, ukončené certifikátom. Konzultoval texty novej expozície Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Popri katedre pracuje ako nadšenec – teda bez nároku na mzdu – aj v Archíve Gemerského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v tomže meste ako jeho správca (od 1.1..2012, doposiaľ v katalógu 4842 položiek). Pomáha pri príprave materiálov pre bádateľov, podieľa sa na organizovaní tunajších podujatí (Deň kultúrneho dedičstva či Noc kostolov) a chystá monografiu o slovensky a česky písaných dokumentoch z jeho fondu. Pri oslavách 500. výročia reformácie v Gemerskom senioráte (18.12.2016) vystúpil so svojou prvou pozvanou prednáškou o dejinách spomínaného seniorátu v epoche 1681 – 1792 a bola mu pri tejto príležitosti udelená Pamätná medaila a Ďakovný list Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty