PhDr. Ján Jakubej, PhD. – vyštudoval odbor slovenské dejiny. Venuje sa problematike antisemitizmu, dejinám reformácie a knižnej kultúre. K uvedeným okruhom vydal skriptum na holokaust (šou) a niekoľko vedeckých štúdii, napríklad Aktivity Štefana Marka Daxnera v rozpuku síl, Johannes Gutenberg – otec kníhtlače? alebo Voltairov román Candide – pokus o výklad symbolov. Publikoval v časopisoch a zborníkoch Studia historica Nitriensia alebo Slovakistika. Prednáša dejiny Československa v rokoch 1945 – 1970, dejiny Európy v období 1945 – 1962 či metódy historického výskumu. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvoval štyri kurzy, ukončené certifikátom. Konzultoval texty novej expozície Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Popri katedre pracuje ako nadšenec – teda bez nároku na mzdu – aj v Archíve Gemerského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v tomže meste ako jeho správca (od 1.1..2012, doposiaľ v katalógu 4842 položiek). Pomáha pri príprave materiálov pre bádateľov, podieľa sa na organizovaní tunajších podujatí (Deň kultúrneho dedičstva či Noc kostolov) a chystá monografiu o slovensky a česky písaných dokumentoch z jeho fondu. Pri oslavách 500. výročia reformácie v Gemerskom senioráte (18.12.2016) vystúpil so svojou prvou pozvanou prednáškou o dejinách spomínaného seniorátu v epoche 1681 – 1792 a bola mu pri tejto príležitosti udelená Pamätná medaila a Ďakovný list Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty