Mgr. Beáta Pintérová, PhD. - vyštudovala kombináciu slovenský jazyk – dejepis na FF UKF v Nitre. Doktorát získala v roku 2010. Profesne sa venuje predovšetkým dejinám historiografie, pričom v centre pozornosti stoja stredoveké dejiny Slovenska. K tejto problematike vydala monografiu (Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny v slovenskej a maďarskej historickej spisbe od polovice 19. storočia do konca 20. storočia) a niekoľko štúdií uverejnených doma i v zahraničí (na Univerzite Karlovej: Pohľady maďarskej historiografie na otázku príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny a na ich vzťahy k okoliu (od polovice 19. storočia do konca 20. storočia), či v Pécsi: A magyarok honfoglalásáról a 19. és 20. századi (cseh)szlovák történetírásban). V niekoľkých štúdiách sa venuje aj uhorskej stredovekej historiografii. Niektoré témy stredoveku pretavila aj do školskej praxe (v publikácii Mestom pod mestom a  Interpretácia dejín v školskej praxi : výber dokumentov I.) Skúma tiež dejiny Podzoborského regiónu, podieľala sa na vydaní monografií niekoľkých obcí (Branč, Kostoľany pod Tribečom, Štitáre), k regionálnym dejinám vydala vysokoškolské skriptá a tiež niekoľko štúdií, napr. v časopise Studia historica Nitriensia. Bola riešiteľkou niekoľkých vedeckých grantov, napr. projekt „Mesto pod mestom“ – riešený v rokoch 2011-2012 (projekt bol ocenený cenou rektora za projekty v roku 2013), „Veľkomoravské kultúrne dedičstvo a šírenie kultu na Slovensku v 20. storočí“ – riešený v rokoch 2011-2013,  či grantu nadácie Bethlen Gábor Alap týkajúceho sa regionálnych dejín Podzoboria.
Na katedre prednáša stredoveké dejiny Slovenska, predmet zaoberajúci sa interpretáciou dejín v školskej praxi, regionálne dejiny, zo seminárov možno spomenúť Jazyk prameňov – maďarčina a Úvod do štúdia, ktorý vyučuje dvojjazyčne (aj v maďarčine).
So študentami absolvovala niekoľko exkurzií (napr. do Ostrihomu, Budapešti, Oponíc, Mojmíroviec), resp. v spolupráci s nimi zorganizovala aj výstavky z regionálnych dejín.
Zúčastnila sa niekoľkých výskumných pobytov v Budapešti (Történettudományi Intézet, Régészeti Intézet, Hadtörténeti Intézet), Pécsi (Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék) a tiež v Prahe (Ústav českých dějin, Filosofická fakulta University Karlovy). Je externou členkou Maďarskej akadémie vied.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty