Mgr. Beáta Pintérová, PhD. - vyštudovala kombináciu slovenský jazyk – dejepis na FF UKF v Nitre. Doktorát získala v roku 2010. Profesne sa venuje predovšetkým dejinám historiografie, pričom v centre pozornosti stoja stredoveké dejiny Slovenska. K tejto problematike vydala monografiu (Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny v slovenskej a maďarskej historickej spisbe od polovice 19. storočia do konca 20. storočia) a niekoľko štúdií uverejnených doma i v zahraničí (na Univerzite Karlovej: Pohľady maďarskej historiografie na otázku príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny a na ich vzťahy k okoliu (od polovice 19. storočia do konca 20. storočia), či v Pécsi: A magyarok honfoglalásáról a 19. és 20. századi (cseh)szlovák történetírásban). V niekoľkých štúdiách sa venuje aj uhorskej stredovekej historiografii. Niektoré témy stredoveku pretavila aj do školskej praxe (v publikácii Mestom pod mestom a  Interpretácia dejín v školskej praxi : výber dokumentov I.) Skúma tiež dejiny Podzoborského regiónu, podieľala sa na vydaní monografií niekoľkých obcí (Branč, Kostoľany pod Tribečom, Štitáre), k regionálnym dejinám vydala vysokoškolské skriptá a tiež niekoľko štúdií, napr. v časopise Studia historica Nitriensia. Bola riešiteľkou niekoľkých vedeckých grantov, napr. projekt „Mesto pod mestom“ – riešený v rokoch 2011-2012 (projekt bol ocenený cenou rektora za projekty v roku 2013), „Veľkomoravské kultúrne dedičstvo a šírenie kultu na Slovensku v 20. storočí“ – riešený v rokoch 2011-2013,  či grantu nadácie Bethlen Gábor Alap týkajúceho sa regionálnych dejín Podzoboria.
Na katedre prednáša stredoveké dejiny Slovenska, predmet zaoberajúci sa interpretáciou dejín v školskej praxi, regionálne dejiny, zo seminárov možno spomenúť Jazyk prameňov – maďarčina a Úvod do štúdia, ktorý vyučuje dvojjazyčne (aj v maďarčine).
So študentami absolvovala niekoľko exkurzií (napr. do Ostrihomu, Budapešti, Oponíc, Mojmíroviec), resp. v spolupráci s nimi zorganizovala aj výstavky z regionálnych dejín.
Zúčastnila sa niekoľkých výskumných pobytov v Budapešti (Történettudományi Intézet, Régészeti Intézet, Hadtörténeti Intézet), Pécsi (Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék) a tiež v Prahe (Ústav českých dějin, Filosofická fakulta University Karlovy). Je externou členkou Maďarskej akadémie vied.

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty