doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. - študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1995 ukončil magisterské štúdium v odbore archívnictvo – história. Pôsobil ako dokumentarista v Múzeu židovskej kultúry SNM v Bratislave v rokoch 1993 - 1995 a ako odborný archivár a vedúci bádateľne v Štátnom archíve v Bratislave v rokoch 1995 až 2008. Na katedre histórie FF UKF v Nitre pôsobí od roku 2008 najprv ako odborný asistent, v súčasnosti ako docent. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2000 v odbore slovenské dejiny na FF UK v Bratislave. Titul PhDr.  získal v roku 2005 vykonaním obhajoby rigoróznej práce v odbore história na rovnakej vysokej škole. V roku 2014 získal druhý akademicko - vedecký titul PhD. v odbore knižničná a informačná veda na FF UK v Bratislave. Habilitoval sa v roku 2015 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore história. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa venuje dejinám archívov a archívnictva na Slovensku a v bývalom Uhorsku, problematike spracovania a sprístupňovania archívnych fondov, digitalizácii kultúrneho a vedeckého dedičstva, dejinám cechov, hospodárskym dejinám Slovenska v 16. a 17. storočí, dejinám Slovenska v rokoch 1526 až 1711 a histórii Židov na Slovensku od stredoveku po 20. storočie. Je autorom monografií Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie (2010), Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolice (2013), spoluautorom monografie Šľachta Bratislavskej stolice (2004) a desiatok štúdií a článkov.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty