doc. Miroslav Palárik, PhD. – vyštudoval kombináciu história (so špecializáciou na stredovek) – muzeológia. Profesne sa venuje dejinám múzejníctva na Slovensku v 20. storočí a regionálnym dejinám Nitry v rokoch 1918-1945. Zo zvolenej problematiky vydal niekoľko publikácií, ako napríklad: Zväz slovenských múzeí v období slovenského štátu 1939-1945 (autor za ňu získal cenu rektora UKF za monografické dielo v roku 2011), Lexikón udalostí slovenského múzejníctva v 20. storočí a Komentované pramene k dejinám slovenského múzejníctva v 20. storočí (v spoluautorstve so Silviou Eliašovou, Danielou Prelovskou a Pavlom Steinerom). Spoluautorsky sa tiež podieľal na príprave učebnej pomôcky určenej pre maturantov z dejepisu, ktorá bola publikovaná vo vydavateľstve Enigma. Pravidelne zverejňuje výsledky výskumu na konferenciách a na stránkach vedeckých a odborných časopisov: Historický časopis, Studia historica Nitriensia, Múzeum, Muzeológia a kultúrne dedičstvo a iných. Bol riešiteľom niekoľkých vedeckých grantov zo schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako napríklad: Projekt „Mesto pod mestom“ - riešený v rokoch 2011-2012 (zástupca vedúceho projektu, projekt bol ocenený cenou rektora za projekty v roku 2013), Strategické udalosti slovenského múzejníctva v 20. storočí – riešený v rokoch 2013-2015 (riešiteľ), Medzi politikou a každodennosťou: zo života v Nitre v rokoch 1939-1945 – riešený v rokoch 2015-2017 (hlavný riešiteľ). Zabezpečuje prednášky z dejín všeobecného stredoveku, interpretácií dejín v školskej praxi, úvodu do muzeológie, ochrany kultúrneho dedičstva, múzejnej komunikácie, projektového manažmentu pre historikov a ďalšie. Je predsedom Nitrianskeho spolku historikov, ktorý sa zameriava na popularizáciu histórie. Pôsobí vo výbore Slovenskej historicej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty