Mgr. Miroslav Palárik, PhD. – vyštudoval kombináciu história (so špecializáciou na stredovek) – muzeológia. Profesne sa venuje dejinám múzejníctva na Slovensku v 20. storočí a regionálnym dejinám Nitry v rokoch 1918-1945. Zo zvolenej problematiky vydal niekoľko publikácií, ako napríklad: Zväz slovenských múzeí v období slovenského štátu 1939-1945 (autor za ňu získal cenu rektora UKF za monografické dielo v roku 2011), Lexikón udalostí slovenského múzejníctva v 20. storočí a Komentované pramene k dejinám slovenského múzejníctva v 20. storočí (v spoluautorstve so Silviou Eliašovou, Danielou Prelovskou a Pavlom Steinerom). Spoluautorsky sa tiež podieľal na príprave učebnej pomôcky určenej pre maturantov z dejepisu, ktorá bola publikovaná vo vydavateľstve Enigma. Pravidelne zverejňuje výsledky výskumu na konferenciách a na stránkach vedeckých a odborných časopisov: Historický časopis, Studia historica Nitriensia, Múzeum, Muzeológia a kultúrne dedičstvo a iných. Bol riešiteľom niekoľkých vedeckých grantov zo schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako napríklad: Projekt „Mesto pod mestom“ - riešený v rokoch 2011-2012 (zástupca vedúceho projektu, projekt bol ocenený cenou rektora za projekty v roku 2013), Strategické udalosti slovenského múzejníctva v 20. storočí – riešený v rokoch 2013-2015 (riešiteľ), Medzi politikou a každodennosťou: zo života v Nitre v rokoch 1939-1945 – riešený v rokoch 2015-2017 (hlavný riešiteľ). Zabezpečuje prednášky z dejín všeobecného stredoveku, interpretácií dejín v školskej praxi, úvodu do muzeológie, ochrany kultúrneho dedičstva, múzejnej komunikácie, projektového manažmentu pre historikov a ďalšie. Je predsedom Nitrianskeho spolku historikov, ktorý sa zameriava na popularizáciu histórie. Pôsobí vo výbore Slovenskej historicej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty