Mgr. Miroslav Palárik, PhD. – vyštudoval kombináciu história (so špecializáciou na stredovek) – muzeológia. Profesne sa venuje dejinám múzejníctva na Slovensku v 20. storočí a regionálnym dejinám Nitry v rokoch 1918-1945. Zo zvolenej problematiky vydal niekoľko publikácií, ako napríklad: Zväz slovenských múzeí v období slovenského štátu 1939-1945 (autor za ňu získal cenu rektora UKF za monografické dielo v roku 2011), Lexikón udalostí slovenského múzejníctva v 20. storočí a Komentované pramene k dejinám slovenského múzejníctva v 20. storočí (v spoluautorstve so Silviou Eliašovou, Danielou Prelovskou a Pavlom Steinerom). Spoluautorsky sa tiež podieľal na príprave učebnej pomôcky určenej pre maturantov z dejepisu, ktorá bola publikovaná vo vydavateľstve Enigma. Pravidelne zverejňuje výsledky výskumu na konferenciách a na stránkach vedeckých a odborných časopisov: Historický časopis, Studia historica Nitriensia, Múzeum, Muzeológia a kultúrne dedičstvo a iných. Bol riešiteľom niekoľkých vedeckých grantov zo schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako napríklad: Projekt „Mesto pod mestom“ - riešený v rokoch 2011-2012 (zástupca vedúceho projektu, projekt bol ocenený cenou rektora za projekty v roku 2013), Strategické udalosti slovenského múzejníctva v 20. storočí – riešený v rokoch 2013-2015 (riešiteľ), Medzi politikou a každodennosťou: zo života v Nitre v rokoch 1939-1945 – riešený v rokoch 2015-2017 (hlavný riešiteľ). Zabezpečuje prednášky z dejín všeobecného stredoveku, interpretácií dejín v školskej praxi, úvodu do muzeológie, ochrany kultúrneho dedičstva, múzejnej komunikácie, projektového manažmentu pre historikov a ďalšie. Je predsedom Nitrianskeho spolku historikov, ktorý sa zameriava na popularizáciu histórie. Pôsobí vo výbore Slovenskej historicej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty