Každoročný záujem študentov katedry histórie o prezentovanie výsledkov vlastného výskumu formou študentskej konferencie vyústil aj v roku 2015 v konanie katedrového kola Študentskej vedeckej konferencie a umeleckej prehliadky. Prihlásených bolo deväť prác, ktoré boli prezentované 15. 4. 2015. Na konferencii vystúpili: Bc. Marek Druga (práca bola ocenená aj v rámci Cien Literárneho fondu), Štefan Szalma, Bc. Michal Ďurčo, Bc. Zuzana Babiaková, Bc. Veronika Dziaková, Bc. Veronika Janáková, Bc. Barbora Korenačková, Bc. Michaela Lenčéšová, Bc. Barbara Bothová. Prvé miesto obsadil Bc. Marek Druga s témou: Stredoveké kostoly v Rákoši, v Turčinskom Jasene a v Žehre v historicko-kultúrnych súvislostiach. Druhé miesto porota udelila: Bc. Veronike Janákovej a Bc. Veronike Dziakovej. Prvá menovaná prezentovala výskum o vývoji továrne Calex v Zlatých Moravciach, druhá sa sústredila na evakuáciu a odsun spišských Nemcov po druhej svetovej vojne. Tretiu priečku obsadili tak isto dvaja súťažiaci: Bc. Michal Ďurčo, ktorý skúmal prístupové komunikácie hradu Hričov a Bc. Michaela Lenčéšová, zaoberajúca sa organizáciou prvej celoštátnej spartakiády v roku 1955.

Dňa 5. 11. 2013 sa konali Historické dni, tradičné podujatie organizované katedrami histórie, muzeológie a archeológie FF UKF v Nitre. Tento ročník sa niesol v duchu Design a bývanie na Slovensku od obdobia praveku až po súčasnosť. Cieľom podujatia bolo priblížiť študentom vývoj výstavby obydlí na našom území od najstarších čias až po 20. storočie, ako aj vývoj interiérov v priebehu vekov. Okrem toho podujatie ponúklo študentom priestor na stretnutie sa s vedeckými pracovníkmi z rozličných oblastí či úspešnými absolventmi katedier histórie a archeológie. Medzi vystupujúcimi boli napríklad: Mgr. Zuzana Zetochová, PhD.; Mgr. Michal Holeščák, Mgr. Ľubica Kupcová, Mgr. Jana Mládek – Rajniaková, PhD. Mgr. Hildegarda Pokreis, Ing. arch. Zdenka Šedivá, Mgr. Marta Janovíčková alebo Mgr. Judita Szekeresová-Kovácsová.

Stretnutia s osobnosťami vedy je cyklus, v rámci ktorého sa uskutočňujú prednášky s poprednými osobnosťami vedy, predovšetkým z akademického prostredia. Hosťujúce osobnosti približujú študentom všetkých ročníkov najnovšie poznatky z výskumu prostredníctvom prednášok a následnej diskusie. Dňa 10. 10. 2013 vystúpili pred auditóriom dve odborníčky venujúce sa tzv. ženskej problematike. Ako prvá odznela prednáška PhDr. Marie Bahenskej, PhD. na tému: Dívčí vzdělávání v českých zemích v 19. století. Prednášajúca poukázala na rozdielny prístup a diferenciáciu vo vzťahu k vzdelávaniu oboch pohlaví. Zdôraznila tiež neexistenciu jednoty vzdelávania dievčat, hoci na druhej strane upozornila na prvotné nesmelé pokusy o štruktúrované vzdelávanie ženského pohlavia. Druhá prednáška doc. PhDr. Dany Musilovej, CSc. sa venovala otázke uplatňovania žien v politike. Referát mal názov: Poslankyně a senátorky Národního shromáždení Československé republiky 1918-1939. Autorka sa koncentrovala najmä na poukázanie na rozdielnosť názorov na ženské volebné právo.

Pri príležitosti 20. výročia založenia Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa na pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre konala dňa 8. 10. 2013 medzinárodná vedecká konferencia Ženy 19. a 20. Storočia. Záštitu nad podujatím prevzal dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Hoci názov môže vypovedať o čisto ženskom zatúpení, opak bol pravdou. Zúčastnení odborníci reprezentovali výsledky najnovšieho výskumu tzv. ženskej otázky. Medzi vystupujúcimi boli napríklad: PhDr. Jana Malínska, PhD.; doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.; PhDr. Marie Bahenská, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Denisa Nečasová, PhD. alebo PhDr. Mária Tonková, PhD. Diskusie v závere oboch blokov, aj za účasti študentov, priniesli mnoho podnetných myšlienok a poukázali na nové možnosti medzinárodnej spolupráce.

Dňa 11. 4. 2013 sa na Katedre histórie FF UKF v Nitre diskutovalo o problematike učebníc dejepisu. Podujatie nieslo názov: Súčasné učebnice dejepisu. Horúca téma? Študentom prednášali dve autorky učebníc: PhDr. Daniela Kodajová, PhD. a PhDr. Mária Tonková, CSc. Prednášku svojim obsahovým zameraním venovali nielen budúcim učiteľom dejepisu. Prítomným priblížili problémy a úskalia pri vytváraní učebníc dejepisu pre základné a stredné školy a to od vzniku Slovenskej republiky v januári roku 1993 až do súčasnosti.

Dňa 9. apríla 2013 zavítali na pôdu Katedry histórie FF UKF v Nitre pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, aby predstavili v poradí tretí zväzok syntézy dejín s názvom: Slovensko v 20. storočí s podtitulom: V medzivojnovom Československu 1918-1939. Išlo v poradí už o štvrté stretnutie v rámci cyklu: Stretnutia s osobnosťami vedy, ktoré sa na katedre stali už tradíciou. Autorský kolektív takmer dvoch desiatok historikov reprezentovali: PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.; PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. a PhDr. Milan Zemko, CSc. Syntéza moderných dejín Slovenska vznikala z potreby kriticky a s odstupom prehodnotiť dejiny uplynulého storočia. Ako zdôraznil Milan Zemko, v historiografii došlo k prehodnoteniu metodológie a postupne publikovaná syntéza sa od tých predchádzajúcich líši v tom, že opustila marxistický prístup a dejiny prvej Československej republiky už nie sú dejinami KSČ, ale v slobodných podmienkach sa otvárajú nové možnosti interpretácie.

Katedra histórie FF UKF v Nitre privítala dňa 3. 5. 2012 pracovníkov z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, menovite: PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc.; PhDr. Ivana Kamenca, CSc.; PhDr. Milana Zemka, CSc. a Mgr. Jána Hlavinku, PhD. – odborníkov na režim prvej Slovenskej republiky. Menovaní diskutovali so študentmi a problematike slovenského štátu v rokoch 1939-1945. Diskusia bola podnetná, plná zaujímavých postrehov a pohľadov.

Študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre v rámci absolvovania predmetu Dejiny každodennosti zameraného na spoznávanie životného štýlu židov sa dňa 26. 4. 2012 zúčastnili exkurzie po židovskej Bratislave. Po Mauzóleu Chatama Sofera študentov sprevádzal odborník na slovo vzatý -  PhDr. Peter Salner, DrSc. a pri návšteve Múzea židovskej kultúry, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, odborný výklad zabezpečila PhDr. Eva Poláková, PhD. Budúci pedagógovia si prezreli aj interiér židovskej synagógy, kde ich sprevádzal Ivan Pasternák. Návšteva zmienených inštitúcií bola prospešná najmä pre mladých bádateľov, ktorí pripravujú diplomové práce o židovských komunitách po Slovensku.

Historické dni patria medzi cyklické podujatia, ktoré organizujú striedavo tri katedry – histórie, muzeológie a archeológie. Dňa 8. 11. 2011 boli Historické dni venované téme Židia na Slovensku. Cieľom bolo odpovedať na otázky: kto je žid?; Aké sú židovské zvyky a tradície?; Čo to znamená byť veriacim židom?; Ako sa židovskému náboženstvu prispôsobuje životný štýl veriaceho?; Ako je to so súčasnou identitou žida? Vynikajúci prednášajúci vytvorili úžasnú atmosféru, ktorú auditórium využilo na pestrú a neúnavnú diskusiu. Na podujatí vystúpili: prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.; Nelly Freyová, Tamas Paszternak, PhDr. Monika Vrzgulová,CSc. a Mgr. Katarína Potoková. Súčasťou podujatia bola aj návšteva Nitrianskej synagógy, ktorá sa uskutočnila dňa 10. 11. 2011, pričom záujemcov sprevádzala a odborný výklad zabezpečila Mgr. Katarína Potoková.

Sprievodným podujatím netradičnej výstavy s názvom Mesto pod mestom, ktorú pre širokú laickú verejnosť pripravili v dňoch 5. – 21. 10. 2011 pracovníci a študenti Katedry muzeológie FF UKF v Nitre v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre, bola súťaž pre žiakov základných škôl.  Školáci mali na základe informácií podaných na výstave odpovedať na otázky v pripravenom pracovnom zošite. Prvá časť historickej hry prebiehala v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre (kde bola výstava inštalovaná) a druhá časť v exteriéri – na Svätoplukovom námestí a pešej zóne. Víťazom súťaže sa stali žiaci Základnej školy na Tulipánovej ulici v Nitre.

Dňa 23. 11. 2010 sa konali opäť Historické dni, tentoraz zamerané militantne, čo vyjadroval už podnázov podujatia: Zbrane, vojny, bojiská ... Tematika prednášok bola rôznorodá, pokrývala obdobia počnúc antikou až po 20. storočie. Zámerom organizátorov – Katedry histórie, muzeológie a archeológie, bolo poskytnúť priestor nielen odborníkom, ale aj študentom a vytvoriť podmienky pre neformálnu diskusiu, na ktorú nie vždy zostáva v rámci prednášok dostatok času. Na podujatí boli prezentované aj militárie a spôsob boja v jednotlivých dejinných epochách. Historické dni mali pozitívnu odozvu u prezentujúcich, ale aj v auditóriu.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty