Stretnutia s osobnosťami vedy je cyklus, v rámci ktorého sa uskutočňujú prednášky s poprednými osobnosťami vedy, predovšetkým z akademického prostredia. Hosťujúce osobnosti približujú študentom všetkých ročníkov najnovšie poznatky z výskumu prostredníctvom prednášok a následnej diskusie. Dňa 10. 10. 2013 vystúpili pred auditóriom dve odborníčky venujúce sa tzv. ženskej problematike. Ako prvá odznela prednáška PhDr. Marie Bahenskej, PhD. na tému: Dívčí vzdělávání v českých zemích v 19. století. Prednášajúca poukázala na rozdielny prístup a diferenciáciu vo vzťahu k vzdelávaniu oboch pohlaví. Zdôraznila tiež neexistenciu jednoty vzdelávania dievčat, hoci na druhej strane upozornila na prvotné nesmelé pokusy o štruktúrované vzdelávanie ženského pohlavia. Druhá prednáška doc. PhDr. Dany Musilovej, CSc. sa venovala otázke uplatňovania žien v politike. Referát mal názov: Poslankyně a senátorky Národního shromáždení Československé republiky 1918-1939. Autorka sa koncentrovala najmä na poukázanie na rozdielnosť názorov na ženské volebné právo.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty