Stretnutia s osobnosťami vedy je cyklus, v rámci ktorého sa uskutočňujú prednášky s poprednými osobnosťami vedy, predovšetkým z akademického prostredia. Hosťujúce osobnosti približujú študentom všetkých ročníkov najnovšie poznatky z výskumu prostredníctvom prednášok a následnej diskusie. Dňa 10. 10. 2013 vystúpili pred auditóriom dve odborníčky venujúce sa tzv. ženskej problematike. Ako prvá odznela prednáška PhDr. Marie Bahenskej, PhD. na tému: Dívčí vzdělávání v českých zemích v 19. století. Prednášajúca poukázala na rozdielny prístup a diferenciáciu vo vzťahu k vzdelávaniu oboch pohlaví. Zdôraznila tiež neexistenciu jednoty vzdelávania dievčat, hoci na druhej strane upozornila na prvotné nesmelé pokusy o štruktúrované vzdelávanie ženského pohlavia. Druhá prednáška doc. PhDr. Dany Musilovej, CSc. sa venovala otázke uplatňovania žien v politike. Referát mal názov: Poslankyně a senátorky Národního shromáždení Československé republiky 1918-1939. Autorka sa koncentrovala najmä na poukázanie na rozdielnosť názorov na ženské volebné právo.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty