Ženy pôsobili na britskom ministerstve zahraničia už od jeho založenia v roku 1782. Najprv ako gazdiné, neskôr pribudli zapisovateľky. Avšak až od roku 1946 bolo ženám umožnené vstúpiť do diplomatických služieb a zastupovať svoju krajinu v zahraničí. Napriek tejto skutočnosti bola prvá britská žena menovaná do čela misie až v roku 1973. Muži odmietali plnohodnotné pôsobenie žien v diplomatickej službe. Poukazovali na neschopnosť žien udržať tajomstvo alebo autoritu. Hoci sa podmienky po odstránení a zrušení niektorých zákonných opatrení, napr. tzv. manželského nariadenia zmenili k lepšiemu, zostávajú ženy na vedúcich diplomatických postoch v menšine. Kniha prináša prierez pôsobenia žien v britskej diplomacii v 20. storočí s dôrazom na správy komisií ktoré skúmali situáciu.

Čítať ďalej...

Práca s prameňmi je pre súčasného historika každodenným chlebíčkom. Úlohou učiteľa dejepisu je zas vysvetliť žiakom a študentom, čo všetko sa pod pojmom historický prameň skrýva a ukázať mu, ako historik prameň vyhľadáva, analyzuje a interpretuje. Cieľom tejto práce je dať budúcim učiteľom návod, ako k tejto úlohe možno pristúpiť. Je študijným materiálom pre predmety Interpretácie dejín Slovenska v školskej praxi a Interpretácie všeobecných dejín v školskej praxi.

KOLEKTÍV AUTOROV

INTERPRETÁCIA DEJÍN V ŠKOLSKEJ PRAXI

VÝBER DOKUMENTOV I.

obsah publikácie

K štúdiu 1 200 rokov histórie starovekého Ríma je možné pristúpiť z rôznych zorných uhlov. Pohyb a dynamiku týchto čias odráža aj názvoslovie, a to hneď v dvoch rovinách: etymologickej a obsahovej. Etymológia mnohokrát odhalí pozadie vzniku termínu a pomenovanie sa tak stane zrozumiteľnejším. To, čo termín vyjadruje, podliehalo zmenám v čase, senát kráľovský sa veľmi málo podobal na senát republikánsky.
 

Čítať ďalej...

Predkladaný študijný materiál vychádza z potrieb výučby na vysokej škole. Študijný materiál k dejinám starovekého Východu je určený ako pomôcka na predmet Dejiny starovekého Východu. Je doplňujúcim základným študijným materiálom popri prednáškach a samoštúdiu.

Čítať ďalej...

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty