glej heraldikaZákladným cieľom publikácie je predstaviť a propagovať heraldiku ako dôležitú historickú disciplínu, prinášajúcu množstvo špecifických informácií so širokým využitím v historickom i umenovednom výskume. Je koncipovaná ako vysokoškolská učebnica predovšetkým pre študentov historických odborov. Veríme však, že sa stane aj príručkou, po ktorej siahne  každý koho zaujme akýkoľvek erb, ktorý môže byť umiestnený, či už na hmotnom artefakte, ako je budova, náhrobná doska, obraz, alebo ako súčasť výzdoby   knihy, listiny, či grafiky. Pomocou príručky by mal byť i laik schopný erb korektne určiť,

Čítať ďalej...

glej rabik insignia kanonikovV rámci publikácie sme sa zamerali predovšetkým na jeden z  najcharakteristickejších symbolov Nitrianskej kapituly, ktorým je insígnia, udelená kanonikom panovníkom Františkom I. v roku 1803. Snažili sme sa predstaviť tento artefakt v širších súvislostiach z hľadiska vývoja v celej monarchii. Osobitná pozornosť bola venovaná samotnému nitrianskemu privilégiu. Je pozoruhodné, že sa udeľovanie týchto špecifických odznakov rozšírilo v celej monarchii a postupne ho získali členovia všetkých sídelných a kolegiátnych kapitúl. Po prvej, metropolitnej kapitule v Ostrihome (1777) ju

Čítať ďalej...

glej stredoveka cirkevna pecatPri štúdiu stredovekých dejín sa na každom kroku stretávame s najrôznejšími prameňmi, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je aj pečať. Jej úlohou bolo chrániť dokument pred sfalšovaním, čím sa z nej stal najdôležitejší symbol a garant jeho pravosti. Pripojením pečate k dokumentu však dával jej majiteľ zároveň i súhlas s jeho obsahom. Pečať tak zhmotňovala jeho vôľu a rozhodnutie. Aby mohla plniť tieto úlohy, musela obsahovať v súlade s predstavami stredovekého človeka množstvo presne definovaných náležitostí,

Čítať ďalej...

elias pal prel stein k dejinam sk muzejnictvaPublikácia prináša výber prameňov odrážajúcich atmosféru v múzejnej kultúre v jednotlivých časových etapách. Zámerom autorov bolo priniesť výber strategických dokumentov slovenského múzejníctva s komentármi, pre docielenie ich interpretácie a kontextualizácie. Autorský kolektív pristupoval k selekcii dokumentov, uplatňujúc kritérium vystihnutia jednotlivých problémových oblastí slovenského múzejníctva a pokusov o ich riešenie.

uvod do medzinar vztahovPredkladaný text má slúžiť ako skriptum pre študentov histórie. Mapuje prvú fázu v medzinárodných vzťahoch povojnového obdobia, ktorá býva označovaná ako obdobie klasickej studenej vojny, končiace kubánskou raketovou krízou v roku 1962. Učebný text podáva prehľad najdôležitejších udalostí v medzinárodných vzťahoch v chronologickom i tematickom poriadku. Zameriava sa na pôsobenie superveľmocí, ZSSR a USA na medzinárodnej scéne, problém studenej vojny, jej etáp a interpretácií, povojnového Nemecka, vznik OSN, delenie sfér vplyvu a vznik blokov v Európe, integráciu západnej Európy,

Čítať ďalej...

uvod do pol dejVysokoškolské skriptum, ktorého prvú časť – Herta Tkadlečková – tvorí analýza politických dejín Európy so zameraním na medzinárodné vzťahy, vnútropolitický vývoj a významné udalosti medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny. Autorka sleduje nielen trendy a megatrendy skúmaného obdobia, ale nevynecháva ani osudy menších európskych krajín, čím odkrýva zákutia čitateľovi nie chronicky známe (Škandinávia, Pobaltie, Balkán).

Čítať ďalej...

pal mesto pod mestomEdukačný materiál s názvom: „Mesto pod mestom“ sprístupňuje atraktívnou, názornou a zrozumiteľnou formou aktuálne poznatky o mestskom živote, vybraných reáliách a historických a urbanistických zmenách v Nitre. Je určený pre školskú prax. Obsahovú stránku edukačného balíka: „Mesto pod mestom“ tvoria tri navzájom prepojené súbory: tematické texty určené pre pedagóga, powerpointové prezentácie k jednotlivým témam a podnety pre prácu so žiakmi na vyučovacích hodinách dejepisu, resp. regionálnej výchovy. Učebný text je výstupom projektu KEGA č. 002UKF-4-2011.

kic diplomaciaEdukačný text je zameraný na vznik a vývin diplomacie, diplomatických štruktúr, foriem a spôsobov diplomatickej činnosti od staroveku po súčasnosť.  Súčasťou textu je aj stručný obraz postavenia žien v diplomatických štruktúrach. Text dopĺňa Viedenský dohovor o diplomatických stykoch.

tandlich mestecka na uzemi ba nr tek stoliceVedecká monografia sa snaží priblížiť vývoj cechových a iných právnych a ekonomických výsad v rokoch 1526 až 1720 vo vybraných zemepanských mestečkách, ktoré predstavujú sídla, čo fungovali v Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolici nielen ako trhové centrá, ale slúžili aj ako sídla svojich zemepánov a konali sa tu i generálne kongregácie stoličnej šľachty. Vybrané boli mestečká Malacky, Stupava, Veľké Leváre, Šamorín, Nitra, Prievidza, Nitrianske Pravno, Bojnice, Zlaté Moravce a Topoľčianky ako porovnateľné sídla s ohľadom na ich veľkosť a  šľachtický rod, ktorému šesť z nich patrilo.

Čítať ďalej...

lactanciusMonografia predkladá prvý slovenský preklad diela O smrti prenasledovateľov od významného kresťanského apologéta Lactantia. Jeho dielo je mimoriadne významným prameňom pre epochu prelomu 3. a 4. st. po Kr., pretože zachytáva dôležité udalosti vypuknutia posledného veľkého prenasledovania kresťanov v Rímskej ríši nazývaného Veľká perzekúcia. Lactantius zachytáva nielen vypuknutie a priebeh tohoto pre kresťanov ťažkého obdobia, ale aj jeho záver a legalizáciu kresťanstva v rámci Rímskeho impéria prostredníctvom tolerančných ediktov cisára Galeria z roku 311 a Constantina I. Veľkého z roku 313, nazývaného Milánsky edikt. Priložená

Čítať ďalej...

Slovenské múzejníctvo prekonalo od svojich prvých pokusov o etablovanie v druhej polovici 19. storočia dlhú a náročnú cestu, kým sa dostalo na súčasnú profesionálnu úroveň. Prvé snahy vyvíjané v tomto smere na pôde Matice slovenskej a neskôr Múzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Svätom Martine boli do značnej miery hatené prístupom maďarských štátnych úradov a ich oficiálnou politikou postupu voči národnostným menšinám v monarchii.

Čítať ďalej...

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty