glejtek labanc cvicenia latinska paleografiaOriginálnou historickou metódou je kritika prameňov – zhodnotenie ich významu pre rekonštrukciu udalostí a procesov v ľudskej spoločnosti v minulosti. Jej dobré zvládnutie je založené na jednej z najdôležitejších zručností historika – schopnosti čítať autentické rukopisy, pramene, ktoré predstavujú jeden zo základných pilierov poznávania dejín. Bez toho, aby sme historický text dokázali korektne prečítať, ho nedokážeme preložiť, interpretovať a v konečnom dôsledku ani využiť pri práci historika. Práca slúži ako učebná pomôcka na výučbu predmetov pomocné vedy historické, paleografia, praktické cvičenia a semináre zo starších a stredovekých slovenských dejín, ktoré sú vyučované na Filozofic-

kej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre i Trnavskej univerzity v Trnave, ale ďalších záujemcov o slovenské dejiny. Je rozdelená na niekoľko základných častí. Popri vzorových ukážkach prepisov dokumentov podstatne rozsiahlejšiu časť tvoria praktické ukážky písomností. Tie zámerne nedopĺňa prepis a Popri celých ukážkach písomností je v úvode predstavený aj základný systém rozvádzania skratiek v latinských stredovekých textoch. Nasledujú ukážky tvarov litier latinskej abecedy, ako sa s nimi môžeme stretnúť v priebehu 13. – 16. storočia v kráľovských listinách.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty