labanc glejtek spisske prepoststvo stredovekÚvod práce je venovaný založeniu Spišského prepošstva, pričom čiastočne syntetizuje staršie výskumy autorského kolektívu, v niektorých ohľadoch ich posúva ďalej a podporuje ďalšími argumentmi. Nasleduje obšírnejšia časť o hraniciach a štruktúre stredovekej cirkevnej organizácie na Spiši. Ide o text, ktorý konkretizuje hranice prepoštstva a zároveň obsahuje jeho prvú presnú mapu. Postavenie prepozitúry v stredoveku bolo v mnohých ohľadoch výnimočné. Istá autonómia voči ostrihomskému arcibiskupovi dávala držbe tohto benefícia punc prestíže. O to dôležitejšie boli osoby, ktoré stáli na jeho čele.

Čiastočne syntetizujúca podkapitola o pôsobení prepoštov, je doplnená novšími výskumami najmä v 15. storočí. Postupne sa prelieva do druhej kapitoly, ktorá začína biografiami prepoštov od začiatku 16. storočia. Prináša nové informácie ku kariéram prelátov a ich vzťahu k politickému životu v krajne. Náročnosť spracovania dejín novovekého prepoštstva ilustrujú exkurzy postupne venované prepoštom z pohľadu ich cirkevných úradov držaných mimo Spiša a aj mimo Uhorska, synode z roku 1545, ktorá poukazuje na komplikovanosť tunajších náboženských pomerov a konečne kanonickým vizitáciám, jednému z najdôležitejších prameňov pre poznanie náboženského života. Tento exkurz akoby podčiarkoval nedostatočnosť ich využitia v historickom výskume. Publikácia je ukončená záverom sumarizujúcim dosiahnuté výsledky výskumu.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty