labanc glejtek spisske prepoststvo stredovekÚvod práce je venovaný založeniu Spišského prepošstva, pričom čiastočne syntetizuje staršie výskumy autorského kolektívu, v niektorých ohľadoch ich posúva ďalej a podporuje ďalšími argumentmi. Nasleduje obšírnejšia časť o hraniciach a štruktúre stredovekej cirkevnej organizácie na Spiši. Ide o text, ktorý konkretizuje hranice prepoštstva a zároveň obsahuje jeho prvú presnú mapu. Postavenie prepozitúry v stredoveku bolo v mnohých ohľadoch výnimočné. Istá autonómia voči ostrihomskému arcibiskupovi dávala držbe tohto benefícia punc prestíže. O to dôležitejšie boli osoby, ktoré stáli na jeho čele.

Čiastočne syntetizujúca podkapitola o pôsobení prepoštov, je doplnená novšími výskumami najmä v 15. storočí. Postupne sa prelieva do druhej kapitoly, ktorá začína biografiami prepoštov od začiatku 16. storočia. Prináša nové informácie ku kariéram prelátov a ich vzťahu k politickému životu v krajne. Náročnosť spracovania dejín novovekého prepoštstva ilustrujú exkurzy postupne venované prepoštom z pohľadu ich cirkevných úradov držaných mimo Spiša a aj mimo Uhorska, synode z roku 1545, ktorá poukazuje na komplikovanosť tunajších náboženských pomerov a konečne kanonickým vizitáciám, jednému z najdôležitejších prameňov pre poznanie náboženského života. Tento exkurz akoby podčiarkoval nedostatočnosť ich využitia v historickom výskume. Publikácia je ukončená záverom sumarizujúcim dosiahnuté výsledky výskumu.

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty