glej rabik insignia kanonikovV rámci publikácie sme sa zamerali predovšetkým na jeden z  najcharakteristickejších symbolov Nitrianskej kapituly, ktorým je insígnia, udelená kanonikom panovníkom Františkom I. v roku 1803. Snažili sme sa predstaviť tento artefakt v širších súvislostiach z hľadiska vývoja v celej monarchii. Osobitná pozornosť bola venovaná samotnému nitrianskemu privilégiu. Je pozoruhodné, že sa udeľovanie týchto špecifických odznakov rozšírilo v celej monarchii a postupne ho získali členovia všetkých sídelných a kolegiátnych kapitúl. Po prvej, metropolitnej kapitule v Ostrihome (1777) ju

získali aj všetky ostatné uhorské kapituly. Mimo krajín Habsburskej monarchie sa však takýto typ insígnie takmer nevyskytuje, a ak áno, tak len výnimočne. Už samotný fakt, že sa nestretneme s dvoma rovnakými insígniami v dvoch kapitulách je pozoruhodný. Za zaujímavý moment možno považovať aj vyobrazenie historického výjavu návštevy sv. Štefana kráľa, na nitrianskej insígnii. Na rozdiel od ostatných kapitúl na našom území, u ktorých sa na insígnii stretávame s vyobrazením patróna kapituly, spravidla patróna katedrálneho, alebo kapitulného chrámu, ide v prípade nitrianskej insígnie o ojedinelú reminiscenciu na legendárne historické udalosti.

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty