glej rabik insignia kanonikovV rámci publikácie sme sa zamerali predovšetkým na jeden z  najcharakteristickejších symbolov Nitrianskej kapituly, ktorým je insígnia, udelená kanonikom panovníkom Františkom I. v roku 1803. Snažili sme sa predstaviť tento artefakt v širších súvislostiach z hľadiska vývoja v celej monarchii. Osobitná pozornosť bola venovaná samotnému nitrianskemu privilégiu. Je pozoruhodné, že sa udeľovanie týchto špecifických odznakov rozšírilo v celej monarchii a postupne ho získali členovia všetkých sídelných a kolegiátnych kapitúl. Po prvej, metropolitnej kapitule v Ostrihome (1777) ju

získali aj všetky ostatné uhorské kapituly. Mimo krajín Habsburskej monarchie sa však takýto typ insígnie takmer nevyskytuje, a ak áno, tak len výnimočne. Už samotný fakt, že sa nestretneme s dvoma rovnakými insígniami v dvoch kapitulách je pozoruhodný. Za zaujímavý moment možno považovať aj vyobrazenie historického výjavu návštevy sv. Štefana kráľa, na nitrianskej insígnii. Na rozdiel od ostatných kapitúl na našom území, u ktorých sa na insígnii stretávame s vyobrazením patróna kapituly, spravidla patróna katedrálneho, alebo kapitulného chrámu, ide v prípade nitrianskej insígnie o ojedinelú reminiscenciu na legendárne historické udalosti.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty