glej stredoveka cirkevna pecatPri štúdiu stredovekých dejín sa na každom kroku stretávame s najrôznejšími prameňmi, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je aj pečať. Jej úlohou bolo chrániť dokument pred sfalšovaním, čím sa z nej stal najdôležitejší symbol a garant jeho pravosti. Pripojením pečate k dokumentu však dával jej majiteľ zároveň i súhlas s jeho obsahom. Pečať tak zhmotňovala jeho vôľu a rozhodnutie. Aby mohla plniť tieto úlohy, musela obsahovať v súlade s predstavami stredovekého človeka množstvo presne definovaných náležitostí,

ktoré jej dávali v očiach súčasníkov právnu silu. Zároveň však pečať predstavovala jeden z najvýznamnejších prostriedkov vlastnej prezentácie jej majiteľa. V snahe odlíšiť sa a zviditeľniť sa aj touto formou prenikali do stabilného pečatného obrazu najrôznejšie prvky. Okrem individuálneho vkusu, predstáv majiteľa a  miestnych zvyklostí sú to i nové myšlienkové či estetické trendy, ktoré v mnohom odrážajú „ducha doby“. V predloženej publikácii venovať pozornosť ikonografii pečatného obrazu stredovekých cirkevných pečatí v Uhorsku. Našou snahou bolo analyzovať a klasifikovať tieto pečate podľa výjavov, s ktorými sa v nich môžeme stretnúť. Nazdávame sa, že i tieto informácie môžu napomôcť k pochopeniu najrôznejších súvislostí a vytvárajú z pečatí dôležité komparačné pramene, využiteľné v širšom interdisciplinárnom výskume.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty