glej stredoveka cirkevna pecatPri štúdiu stredovekých dejín sa na každom kroku stretávame s najrôznejšími prameňmi, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je aj pečať. Jej úlohou bolo chrániť dokument pred sfalšovaním, čím sa z nej stal najdôležitejší symbol a garant jeho pravosti. Pripojením pečate k dokumentu však dával jej majiteľ zároveň i súhlas s jeho obsahom. Pečať tak zhmotňovala jeho vôľu a rozhodnutie. Aby mohla plniť tieto úlohy, musela obsahovať v súlade s predstavami stredovekého človeka množstvo presne definovaných náležitostí,

ktoré jej dávali v očiach súčasníkov právnu silu. Zároveň však pečať predstavovala jeden z najvýznamnejších prostriedkov vlastnej prezentácie jej majiteľa. V snahe odlíšiť sa a zviditeľniť sa aj touto formou prenikali do stabilného pečatného obrazu najrôznejšie prvky. Okrem individuálneho vkusu, predstáv majiteľa a  miestnych zvyklostí sú to i nové myšlienkové či estetické trendy, ktoré v mnohom odrážajú „ducha doby“. V predloženej publikácii venovať pozornosť ikonografii pečatného obrazu stredovekých cirkevných pečatí v Uhorsku. Našou snahou bolo analyzovať a klasifikovať tieto pečate podľa výjavov, s ktorými sa v nich môžeme stretnúť. Nazdávame sa, že i tieto informácie môžu napomôcť k pochopeniu najrôznejších súvislostí a vytvárajú z pečatí dôležité komparačné pramene, využiteľné v širšom interdisciplinárnom výskume.

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty