Global Marci 20 obr 1Publikácia prezentuje výsledky výskumov pedagógov a doktorandov Katedry histórie FF UKF v Nitre, ktorí sa zaoberajú vo svojich kapitolách rôznymi aspektami historického vývoja Slovákov a Maďarov v Uhorskom kráľovstve od 11. do 18. storočia. Autori Katarína Rácová, Ľudovít Marci, Peter Ivanič, Miroslav Glejtek, Ján Jakubej, Dávid Jablonský, Martina Škutová a Tomáš Tandlich predstavujú v spoločnej publikácii témy, ktorým sa venujú dlhodobo vo svojej vedeckovýskumnej činnosti. Ide o vzťah písomných prameňov a stredovekých ciest, informačnú hodnotu urbárov feudálnych panstiev v 16. a 17. storočí, mestské štatúty ako pramene práva, význam uhorských katolíckych synod v 16. a 17. storočí, kanonické vizitácie a štatúty Spišskej kapituly v novoveku, dokumenty v Archíve Gemerského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Revúcej a pohľad Mateja Bela na Nitriansku stolicu v jeho diele Vedomosti o Novom Uhorsku. Kniha vyšla v prestížnom medzinárodnom vydavateľstve vedeckej literatúry Peter Lang Publishing v anglickom jazyku v roku 2020. Cieľom jej vydania je sprístupniť výsledky vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a doktorandov Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre zahraničnú odbornú verejnosť.

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty