Global Marci 20 obr 1Publikácia prezentuje výsledky výskumov pedagógov a doktorandov Katedry histórie FF UKF v Nitre, ktorí sa zaoberajú vo svojich kapitolách rôznymi aspektami historického vývoja Slovákov a Maďarov v Uhorskom kráľovstve od 11. do 18. storočia. Autori Katarína Rácová, Ľudovít Marci, Peter Ivanič, Miroslav Glejtek, Ján Jakubej, Dávid Jablonský, Martina Škutová a Tomáš Tandlich predstavujú v spoločnej publikácii témy, ktorým sa venujú dlhodobo vo svojej vedeckovýskumnej činnosti. Ide o vzťah písomných prameňov a stredovekých ciest, informačnú hodnotu urbárov feudálnych panstiev v 16. a 17. storočí, mestské štatúty ako pramene práva, význam uhorských katolíckych synod v 16. a 17. storočí, kanonické vizitácie a štatúty Spišskej kapituly v novoveku, dokumenty v Archíve Gemerského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Revúcej a pohľad Mateja Bela na Nitriansku stolicu v jeho diele Vedomosti o Novom Uhorsku. Kniha vyšla v prestížnom medzinárodnom vydavateľstve vedeckej literatúry Peter Lang Publishing v anglickom jazyku v roku 2020. Cieľom jej vydania je sprístupniť výsledky vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a doktorandov Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre zahraničnú odbornú verejnosť.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty