Global Marci 20 obr 1Publikácia prezentuje výsledky výskumov pedagógov a doktorandov Katedry histórie FF UKF v Nitre, ktorí sa zaoberajú vo svojich kapitolách rôznymi aspektami historického vývoja Slovákov a Maďarov v Uhorskom kráľovstve od 11. do 18. storočia. Autori Katarína Rácová, Ľudovít Marci, Peter Ivanič, Miroslav Glejtek, Ján Jakubej, Dávid Jablonský, Martina Škutová a Tomáš Tandlich predstavujú v spoločnej publikácii témy, ktorým sa venujú dlhodobo vo svojej vedeckovýskumnej činnosti. Ide o vzťah písomných prameňov a stredovekých ciest, informačnú hodnotu urbárov feudálnych panstiev v 16. a 17. storočí, mestské štatúty ako pramene práva, význam uhorských katolíckych synod v 16. a 17. storočí, kanonické vizitácie a štatúty Spišskej kapituly v novoveku, dokumenty v Archíve Gemerského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Revúcej a pohľad Mateja Bela na Nitriansku stolicu v jeho diele Vedomosti o Novom Uhorsku. Kniha vyšla v prestížnom medzinárodnom vydavateľstve vedeckej literatúry Peter Lang Publishing v anglickom jazyku v roku 2020. Cieľom jej vydania je sprístupniť výsledky vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a doktorandov Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre zahraničnú odbornú verejnosť.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty