PhDr. Ľudovít Marci, CSc. - vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na katedre histórie pôsobí od roku 1992. Vo vedeckej oblasti sa venuje problematike na pomedzí histórie a filozofie. Zaujíma sa o postavenie človeka v období raného novoveku, o vybrané otázky stredoveku, novoveku a 20. storočia.  Jeho záujmovou oblasťou je tiež historiografia. Na katedre vedie prednášky z dejín stredoveku, novoveku a dejín historiografie. Je autorom dvoch publikácií. V prvej s názvom: Autonómia osobnosti a problém moci v názoroch N. Machiavelliho a M. de Montaigne, poukazuje na možnosti realizácie osobnej autonómie jednotlivca, disponujúceho už aj črtami človeka novoveku. V druhej pod názvom: Matej Holeš a jeho svet, prináša pokus o vymedzenie kontúr konkrétneho človeka a jeho sveta v rurálno – urbánnom prostredí vo vybranej historickej ére. Spoluautorsky sa podieľal na príprave niekoľkých titulov. Je autorom časti knižky Dejepis – pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, do publikácie: Kto bol kto za I. ČSR, pripravil medailón o Jánosovi Esterházym. Je spoluriešiteľom vedeckého projektu Mesto pod mestom. Jeho výsledkom bola aj učebnica regionálnych dejín s rovnomenným názvom, do ktorej autorsky prispel kapitolami o stredovekých dejinách Nitry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3