Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. - je absolventkou interného doktorandského štúdia v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa československým dejinám druhej polovice 20. storočia, prioritne  tzv. zakladateľskému obdobiu komunistického režimu. Pozornosť upriamuje najmä na sviatky a oslavy komunistického Československa – na ich vznik a dejinné pozadie, na obsah a formu osláv, ale všíma si aj ich oficiálnu interpretáciu štátnou mocou a analyzuje zmeny, ku ktorým dochádzalo počas existencie slávnostného rituálu. Skúma aj problematiku dobovej ideológie, propagandy a tvorbu historických mýtov. V roku 2014 absolvovala 3-mesačný výskumý pobyt na Ústave českých dějiny FF Univerzity Karlovej v Prahe. Medzi jej publikačné výstupy patria štúdie a odborné články, ako napríklad: Vzťah sviatkov, ideológie a propagandy v Československu v 50. rokoch 20. storočia; Nový sviatok v kalendári komunistického režimu: K formovaniu osláv československo-sovietskeho vzťahu na konci 40. rokov 20. storočia; alebo Prvomájové oslavy v Československu v 50. rokoch 20. storočia ako hodnotiaci priestor prebiehajúcich konfliktov.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3