Mgr. Alena Mikulášová, PhD. – absolvovala štúdium kombinácie história – archeológia na FF UKF v Nitre. Prednáša slovenské a všeobecné dejiny 20. storočia a dejiny každodennosti. Je organizátorkou prednášok a workshopov k problematike Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945  ako aj každodenného života v totalitných režimoch. Už niekoľko rokov pôsobí ako zástupkyňa v porote pre krajské kolo dejepisnej olympiády. V rámci štipendijných programov DAAD, CEEPUS a Erasmus absolvovala študijné, výskumné a prednáškové pobyty v Nemecku, Veľkej Británii, Českej republike a v Slovinsku. V monografii (Ne)nájdená bezpečnosť sa venovala otázkam medzinárodných vzťahov v strednej Európe v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Aktuálne publikuje príspevky venované dejinám Slovenskej republiky 1939 – 1945 so zvláštnym zameraním na nitriansky región. Je spolurišiteľkou niekoľkcýh vedeckých a edukačných projektov, ako napríklad: Projekt Mesto pod mestom (2011-2013, finančné prostriedky poskytla Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Medzi politikou a každodennosťou: Zo života v Nitre v rokoch 1939-1945 (2015-2017, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) a spolu s doc. Ladislavom Rumanom participovala na medzinárodnom projekte s názvom Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects Political/ Civic Education, Social/Cultural Studies and History in Europe – A comparative study, v ktorom sa riešila problematika kvality výučby dejepisu a prípravy dejepisárov v európskych krajinách. Je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty