Mgr. Alena Mikulášová, PhD. – absolvovala štúdium kombinácie história – archeológia na FF UKF v Nitre. Prednáša slovenské a všeobecné dejiny 20. storočia a dejiny každodennosti. Je organizátorkou prednášok a workshopov k problematike Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945  ako aj každodenného života v totalitných režimoch. Už niekoľko rokov pôsobí ako zástupkyňa v porote pre krajské kolo dejepisnej olympiády. V rámci štipendijných programov DAAD, CEEPUS a Erasmus absolvovala študijné, výskumné a prednáškové pobyty v Nemecku, Veľkej Británii, Českej republike a v Slovinsku. V monografii (Ne)nájdená bezpečnosť sa venovala otázkam medzinárodných vzťahov v strednej Európe v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Aktuálne publikuje príspevky venované dejinám Slovenskej republiky 1939 – 1945 so zvláštnym zameraním na nitriansky región. Je spolurišiteľkou niekoľkcýh vedeckých a edukačných projektov, ako napríklad: Projekt Mesto pod mestom (2011-2013, finančné prostriedky poskytla Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Medzi politikou a každodennosťou: Zo života v Nitre v rokoch 1939-1945 (2015-2017, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) a spolu s doc. Ladislavom Rumanom participovala na medzinárodnom projekte s názvom Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects Political/ Civic Education, Social/Cultural Studies and History in Europe – A comparative study, v ktorom sa riešila problematika kvality výučby dejepisu a prípravy dejepisárov v európskych krajinách. Je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty