PhDr. Ľudovít Marci, CSc. - vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na katedre histórie pôsobí od roku 1992. Vo vedeckej oblasti sa venuje problematike na pomedzí histórie a filozofie. Zaujíma sa o postavenie človeka v období raného novoveku, o vybrané otázky stredoveku, novoveku a 20. storočia.  Jeho záujmovou oblasťou je tiež historiografia. Na katedre vedie prednášky z dejín stredoveku, novoveku a dejín historiografie. Je autorom dvoch publikácií. V prvej s názvom: Autonómia osobnosti a problém moci v názoroch N. Machiavelliho a M. de Montaigne, poukazuje na možnosti realizácie osobnej autonómie jednotlivca, disponujúceho už aj črtami človeka novoveku. V druhej pod názvom: Matej Holeš a jeho svet, prináša pokus o vymedzenie kontúr konkrétneho človeka a jeho sveta v rurálno – urbánnom prostredí vo vybranej historickej ére. Spoluautorsky sa podieľal na príprave niekoľkých titulov. Je autorom časti knižky Dejepis – pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, do publikácie: Kto bol kto za I. ČSR, pripravil medailón o Jánosovi Esterházym. Je spoluriešiteľom vedeckého projektu Mesto pod mestom. Jeho výsledkom bola aj učebnica regionálnych dejín s rovnomenným názvom, do ktorej autorsky prispel kapitolami o stredovekých dejinách Nitry.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty