Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. - je absolventkou interného doktorandského štúdia v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa československým dejinám druhej polovice 20. storočia, prioritne  tzv. zakladateľskému obdobiu komunistického režimu. Pozornosť upriamuje najmä na sviatky a oslavy komunistického Československa – na ich vznik a dejinné pozadie, na obsah a formu osláv, ale všíma si aj ich oficiálnu interpretáciu štátnou mocou a analyzuje zmeny, ku ktorým dochádzalo počas existencie slávnostného rituálu. Skúma aj problematiku dobovej ideológie, propagandy a tvorbu historických mýtov. V roku 2014 absolvovala 3-mesačný výskumý pobyt na Ústave českých dějiny FF Univerzity Karlovej v Prahe. Medzi jej publikačné výstupy patria štúdie a odborné články, ako napríklad: Vzťah sviatkov, ideológie a propagandy v Československu v 50. rokoch 20. storočia; Nový sviatok v kalendári komunistického režimu: K formovaniu osláv československo-sovietskeho vzťahu na konci 40. rokov 20. storočia; alebo Prvomájové oslavy v Československu v 50. rokoch 20. storočia ako hodnotiaci priestor prebiehajúcich konfliktov.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty