Špecializuje sa na vrcholný a neskorý stredovek, cirkevné dejiny, cirkevnú správu, cirkevné právo a monasteriológiu. Vo výskumoch sa zaoberá stredovekými synodami a synodálným zákonodárstvom v stredovýchodnej Európe a rádom rehoľných kanovníkov sv. Augustína. Je autorom či editorom 17 knižných publikácií (monografie, edice prameňov, kolektívne monografie, zborníky, skriptá): Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku (2003, 2. vydanie 2014); Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV (editor, 2008); Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.), Tomus VII (2010); Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera (spoluautorstvo, 2010); Almanach medievisty-editora (editor, 2011); Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské (2015); Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry–tendence–proměny (editor, 2016); Polské provinciální synody 13.–15. století (2016); Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř (editor, 2017); Quam ecclesiam in honore sancte Marie Virginis intitulari volumus. Study on the Kłodzko Monastery of Canons Regular of St. Augustine in the Pre-Hussite Period (2018); Diplomatarium monasterii Glacensis canonicorum regularium sancti Augustini ab anno 1350 usque ad annum 1381 (spoluautorstvo, 2018). Habilitoval sa roku 2009 na Univerzite v Hradci Králové, kde v roku 2017 aj inauguroval.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty