Prof. Janka Hečková, CSc. - je profesorkou v študijnom odbore archeológia, garantkou študijného odboru  2.1.7 História pre bakalársky i magisterský stupeň, odboru 2.1.9 Slovenské dejiny  pre doktorandské štúdium, a garantkou pre habilitačné  konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore 2.1.7. História. Vyštudovala dva odbory prehistóriu a klasickú archeológiu na univerzite v Brne.  21 rokov pôsobila ako vedecká pracovníčka v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre, od roku 1992 pracuje na univerzite v Nitre.
Aktuálne vedie kurzy: dejiny praveku, úvod do archeológie, staroveký Rím, základy európskej civilizácie, archeológia Slovenska, archeológia sveta, interpretácia všeobecných dejín v školskej praxi.
Iné aktivity: vedúca Katedry histórie a archeológie (1993-1996), vedúca Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1996–2017), predsedníčka Akademického senátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2002–2010), podpredsedníčka Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2011-2015), predsedníčka Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2015-doteraz), členka Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2007–doteraz), členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1993–doteraz), členka Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1996-1999, 2002-2010), členka Kolégia rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2002-2010), členka Kolégia dekana Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1993–2017), členka Národného konzultačného panelu Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien (poradný orgán MŠ, vedy, výskumu a športu SR) od r. 2014, členka Slovenskej archeologickej spoločnosti  (1971-doteraz, v rokoch 1989-1992 členka výboru), členka Grantovej agentúry SR pre vedu (1994-1995), predsedníčka Redakčnej rady vedeckého recenzovaného zborníka  Studia historica Nitriensia (1994-2012), členka Vedeckej rady časopisu Studia historica Nitriensia (2013-2015), predsedníčka Vedeckej rady medzinárodného časopisu Studia historica Nitriensia (2015-doteraz).
Riešenie výskumných a vzdelávacích projektov: VEGA: 1/0183/3, Etnické interakcie na strednom Dunaji a ich prejavy v sídliskových štruktúrach v dobe halštatskej a rímskej, riešiteľka projektu, 2003–2005. KEGA: 3/0157/02, Viacjazyčný výkladový slovník slovenských reálií, riešiteľka projektu, 2002-2004. KEGA: 002UKF-4/2011 Mesto pod mestom, riešiteľka projektu, 2011-2012. Projekt ŠF Kód ITMS 26110230050 Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG), riešiteľka projektu, 2011-2013. Centrum excelentnosti SAV Výskumné centrum najstarších dejín Podunajska, riešiteľka projektu, 2005–2009.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty