Prof. Janka Hečková, CSc. - je profesorkou v študijnom odbore archeológia, garantkou študijného odboru  2.1.7 História pre bakalársky i magisterský stupeň, odboru 2.1.9 Slovenské dejiny  pre doktorandské štúdium, a garantkou pre habilitačné  konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore 2.1.7. História. Vyštudovala dva odbory prehistóriu a klasickú archeológiu na univerzite v Brne.  21 rokov pôsobila ako vedecká pracovníčka v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre, od roku 1992 pracuje na univerzite v Nitre.
Aktuálne vedie kurzy: dejiny praveku, úvod do archeológie, staroveký Rím, základy európskej civilizácie, archeológia Slovenska, archeológia sveta, interpretácia všeobecných dejín v školskej praxi.
Iné aktivity: vedúca Katedry histórie a archeológie (1993-1996), vedúca Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1996–2017), predsedníčka Akademického senátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2002–2010), podpredsedníčka Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2011-2015), predsedníčka Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2015-doteraz), členka Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2007–doteraz), členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1993–doteraz), členka Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1996-1999, 2002-2010), členka Kolégia rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2002-2010), členka Kolégia dekana Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1993–2017), členka Národného konzultačného panelu Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien (poradný orgán MŠ, vedy, výskumu a športu SR) od r. 2014, členka Slovenskej archeologickej spoločnosti  (1971-doteraz, v rokoch 1989-1992 členka výboru), členka Grantovej agentúry SR pre vedu (1994-1995), predsedníčka Redakčnej rady vedeckého recenzovaného zborníka  Studia historica Nitriensia (1994-2012), členka Vedeckej rady časopisu Studia historica Nitriensia (2013-2015), predsedníčka Vedeckej rady medzinárodného časopisu Studia historica Nitriensia (2015-doteraz).
Riešenie výskumných a vzdelávacích projektov: VEGA: 1/0183/3, Etnické interakcie na strednom Dunaji a ich prejavy v sídliskových štruktúrach v dobe halštatskej a rímskej, riešiteľka projektu, 2003–2005. KEGA: 3/0157/02, Viacjazyčný výkladový slovník slovenských reálií, riešiteľka projektu, 2002-2004. KEGA: 002UKF-4/2011 Mesto pod mestom, riešiteľka projektu, 2011-2012. Projekt ŠF Kód ITMS 26110230050 Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG), riešiteľka projektu, 2011-2013. Centrum excelentnosti SAV Výskumné centrum najstarších dejín Podunajska, riešiteľka projektu, 2005–2009.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty