doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. – vyštudoval kombináciu anglický jazyk – história na Filozofickej fakulte Unoverzity Komenského v Bratislave. V prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje totalitným režimom v Európe v 20. storočí. V tejto problematike vydal aj niekoľko odborných publikácií: Poľsko v tieni Pilsudského, Nitra: FF UKF, 2001; RUMAN, Ladislav a kol. Desivé dejiny, Nitra: UKF, 2011; Vznik, budovanie a charakter Červenej armády v rokoch 1917-1945, Nitra: FF UKF, 2016; Obrazy zo sovietskeho Ruska a Sovietskeho zväzu (1917-1945), Nitra: FF UKF, 2016. Okrem toho bol v rokoch 2010 – 2012 spolu s Alenou Mikulášovou zástupcom na riešení projektu s názvom Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects ‘Political/ Civic Education, Social/Cultural Studies and History’ in Europe – A comparative study, pod vedením Viedenskej univerzity, ktorý sa zameriaval na zisťovanie kvality výučby dejepisu v jednotlivých európskych krajinách.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty