doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. - sa narodil v roku 1981 v Žiline. V rokoch 1999 – 2004 študoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od roku 2004 pokračoval v štúdiu na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore história, kde v roku 2008 obhájil magisterskú prácu na tému Historický exlibris a supralibros vo fondoch nitrianskych piaristov ako historický prameň. V rokoch 2008 – 2011 bol interným doktorandom toho istého pracoviska. Téma jeho dizertačnej práce mala názov Inštitúcia Spišskej kapituly v ranom novoveku. Vnútorné dejiny kapituly v 17. a 18. storočí vo svetle kanonických vizitácií a kapitulných štatútov. V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu na tému Pečať ako prameň cirkevnej heraldiky. Od roku 2011 pôsobil na Katedre histórie FF UKF v Nitre ako odborný asistent a v roku 2014 sa na rovnakom pracovisku habilitoval prácou Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie na docenta. Špecializuje sa na pomocné vedy historické, cirkevné dejiny a kresťanskú ikonografiu. V roku 2008 bol menovaný Heraldickým konzultorom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska s právom posudzovať a schvaľovať cirkevné erby. Je tiež členom Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti. Od roku 2013 je členom vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá najmä cirkevnou heraldikou a sfragistikou, kresťanskou ikonografiou a dejiny knižnej kultúry. Okrem historického výskumu sa venuje aj živej heraldike – navrhovaniu erbov (pečiatok, zástav, exlibrisov) cirkevných ustanovizní a cirkevných predstaviteľov.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty