doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. - sa narodil v roku 1981 v Žiline. V rokoch 1999 – 2004 študoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od roku 2004 pokračoval v štúdiu na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore história, kde v roku 2008 obhájil magisterskú prácu na tému Historický exlibris a supralibros vo fondoch nitrianskych piaristov ako historický prameň. V rokoch 2008 – 2011 bol interným doktorandom toho istého pracoviska. Téma jeho dizertačnej práce mala názov Inštitúcia Spišskej kapituly v ranom novoveku. Vnútorné dejiny kapituly v 17. a 18. storočí vo svetle kanonických vizitácií a kapitulných štatútov. V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu na tému Pečať ako prameň cirkevnej heraldiky. Od roku 2011 pôsobil na Katedre histórie FF UKF v Nitre ako odborný asistent a v roku 2014 sa na rovnakom pracovisku habilitoval prácou Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie na docenta. Špecializuje sa na pomocné vedy historické, cirkevné dejiny a kresťanskú ikonografiu. V roku 2008 bol menovaný Heraldickým konzultorom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska s právom posudzovať a schvaľovať cirkevné erby. Je tiež členom Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti. Od roku 2013 je členom vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá najmä cirkevnou heraldikou a sfragistikou, kresťanskou ikonografiou a dejiny knižnej kultúry. Okrem historického výskumu sa venuje aj živej heraldike – navrhovaniu erbov (pečiatok, zástav, exlibrisov) cirkevných ustanovizní a cirkevných predstaviteľov.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty