PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. – vyštudoval odbor história v kombinácii s politológiou na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje slovenským dejinám v prvej polovici 20. storočia. Zameriava sa najmä na problematiku česko-slovenských vzťahov a hnutia za samosprávu Slovenska v Československu v prvej polovici 20.storočia. Z tejto oblasti publikoval monografiu Autonómia: víťazstvo alebo prehra?: vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska, ktorá bola v roku 2011 ocenená Cenou dekana FF UKF v Nitre za publikačnú činnosť, ako aj viacero článkov a štúdií. Ďalšou oblasťou jeho záujmu je téma protirežimnej opozície a odboja v Slovenskej republike (1939-1945). Okrem odborných článkov venovaných uvedenej problematike bol aj členom autorského kolektívu monografických prác Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939-1945 a Slovenské národné povstanie 1944. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na viacerých vedeckých projektoch VEGA, aktívne sa zúčastňuje na rôznych vedeckých konferenciách. Vlastné odborné poznatky využíva aj v pedagogickej praxi.

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty