PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. – vyštudoval odbor história v kombinácii s politológiou na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje slovenským dejinám v prvej polovici 20. storočia. Zameriava sa najmä na problematiku česko-slovenských vzťahov a hnutia za samosprávu Slovenska v Československu v prvej polovici 20.storočia. Z tejto oblasti publikoval monografiu Autonómia: víťazstvo alebo prehra?: vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska, ktorá bola v roku 2011 ocenená Cenou dekana FF UKF v Nitre za publikačnú činnosť, ako aj viacero článkov a štúdií. Ďalšou oblasťou jeho záujmu je téma protirežimnej opozície a odboja v Slovenskej republike (1939-1945). Okrem odborných článkov venovaných uvedenej problematike bol aj členom autorského kolektívu monografických prác Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939-1945 a Slovenské národné povstanie 1944. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na viacerých vedeckých projektoch VEGA, aktívne sa zúčastňuje na rôznych vedeckých konferenciách. Vlastné odborné poznatky využíva aj v pedagogickej praxi.

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty