doc. PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. – vyštudoval odbor história v kombinácii s politológiou na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje slovenským dejinám v prvej polovici 20. storočia. Zameriava sa najmä na problematiku česko-slovenských vzťahov a hnutia za samosprávu Slovenska v Československu v prvej polovici 20.storočia. Z tejto oblasti publikoval monografiu Autonómia: víťazstvo alebo prehra?: vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska, ktorá bola v roku 2011 ocenená Cenou dekana FF UKF v Nitre za publikačnú činnosť, ako aj viacero článkov a štúdií. Ďalšou oblasťou jeho záujmu je téma protirežimnej opozície a odboja v Slovenskej republike (1939-1945). Okrem odborných článkov venovaných uvedenej problematike bol aj členom autorského kolektívu monografických prác Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939-1945 a Slovenské národné povstanie 1944. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na viacerých vedeckých projektoch VEGA, aktívne sa zúčastňuje na rôznych vedeckých konferenciách. Vlastné odborné poznatky využíva aj v pedagogickej praxi.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty