PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. – vyštudoval odbor história v kombinácii s politológiou na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje slovenským dejinám v prvej polovici 20. storočia. Zameriava sa najmä na problematiku česko-slovenských vzťahov a hnutia za samosprávu Slovenska v Československu v prvej polovici 20.storočia. Z tejto oblasti publikoval monografiu Autonómia: víťazstvo alebo prehra?: vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska, ktorá bola v roku 2011 ocenená Cenou dekana FF UKF v Nitre za publikačnú činnosť, ako aj viacero článkov a štúdií. Ďalšou oblasťou jeho záujmu je téma protirežimnej opozície a odboja v Slovenskej republike (1939-1945). Okrem odborných článkov venovaných uvedenej problematike bol aj členom autorského kolektívu monografických prác Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939-1945 a Slovenské národné povstanie 1944. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na viacerých vedeckých projektoch VEGA, aktívne sa zúčastňuje na rôznych vedeckých konferenciách. Vlastné odborné poznatky využíva aj v pedagogickej praxi.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty